Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie

Welkom op de website van het digitale milieueffectrapport (PlanMER) voor het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het PlanMER is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties opgesteld door Royal HaskoningDHV. In de NOVI geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De keuzes die nu worden gemaakt, bieden kansen maar er zijn ook risico’s. Het PlanMER biedt inzicht in de kansen en risico’s van het nieuwe beleid voor het milieu; in breed perspectief voor de gehele fysieke leefomgeving. Op basis hiervan worden aandachtspunten meegegeven voor het vervolg. Hieronder klikt u door naar de verschillende onderdelen van het PlanMER. Rechtsbovenaan deze pagina kunt u de bij het PlanMER behorende rapporten inzien of direct downloaden.

Algemeen beeld van kansen en risico's

De NOVI is een strategisch plan met beleidskeuzes die globaal richting geven voor een samenhangende aanpak om ruimte te bieden aan klimaatadaptatie en energietransitie, voor duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland, voor sterke en gezonde steden en regio’s en voor een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. In een context waarin de staat van veel aspecten van de fysieke leefomgeving onder druk staat, kent de doorwerking en uitvoering van de NOVI - en daarmee de kansen en risico’s voor de fysieke leefomgeving - nog veel onzekerheden. Effecten kunnen vaak nog zowel positief als negatief uitpakken, afhankelijk van de uitwerking in (gebiedsgerichte) programma’s, de doorwerking naar vervolgbesluiten van zowel Rijk als decentrale overheden en van het in te zetten instrumentarium.