Inleiding

Met de milieueffectrapportage is op verschillende momenten in het proces van opstellen van de NOVI toegevoegde waarde geleverd vanuit de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Aanpak

In 2017 hebben vier zogenaamde verdiepingsgroepen gewerkt aan een verdieping van vier strategische beleidsopgaven.

Verdiepingsgroepen

Hieronder volgt per prioriteit de aanpak van de betreffende verdiepingsgroep. Tevens is aangegeven welke partijen betrokken zijn bij de verdiepingsgroepen.

Beschouwing van alternatieve beleidsopties

Per verdiepingsgroep zijn alternatieve beleidsopties verkend en zijn belangrijke kansen en risico’s uitgewerkt. In tabel 3.1 is het totaal aan alternatieve beleidsopties zichtbaar.

Alternatieve beleidsopties duurzaam en economisch groeipotentieel

De beschouwde alternatieve beleidsopties zijn samen te vatten onder drie thema’s:

Alternatieve beleidsopties ruimte voor de klimaat- en energiestransitie

Binnen deze opgave zijn 8 beleidsopties overwogen, namelijk:

Alternatieve beleidsopties sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s

Binnen deze opgave zijn vier beleidsopties overwogen, namelijk:

Alternatieve beleidsopties toekomstbestendige ontwikkeling landelijk gebied

De intensiverende trend van ruimtelijke functies heeft achteruitgang van biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid en een versnipperd landschap tot gevolg.

Conclusie

In het voorgaande hoofdstuk is een overzicht gegeven van de kansen en risico’s van beleidsopties. Op deze wijze is in het plan-m.e.