Beschouwing van alternatieve beleidsopties

Per verdiepingsgroep zijn alternatieve beleidsopties verkend en zijn belangrijke kansen en risico’s uitgewerkt. In tabel 3.1 is het totaal aan alternatieve beleidsopties zichtbaar.

Tabel 3.1 | Overzicht alternatieve beleidsopties die zijn verkend

Beleidsopties duurzaam en economisch groeipotentieel

 • Versterken van de internationale netwerkpositie

 • Ontwikkelen van duurzame en concurrerende stedelijk-economische netwerken

 • Verduurzaming van regio’s en steden met een uitstekend woon-, werk- en leefklimaat

Beleidsopties ruimte voor de klimaat- en energietransitie

 • Lage temperatuur warmte

 • Hoge temperatuur warmte

 • Kracht en licht

 • Mobiliteit

 • Voedsel en natuur

 • Klimaatadaptatie

 • Inzet van rijksgronden en rijksvastgoed als vliegwiel

 • Kraam- en versnellingskamers klimaat

Beleidsopties sterke, leefbare en klimaatbestendige steden en regio’s

 • Accommoderen groei in het stedelijk kerngebied en de stedelijke netwerken

 • Vitaliteit in krimpgebieden

 • Inclusieve samenleving

 • Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit.

Beleidsopties toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

 • Natuur: optimaliseren versus transformeren

 • Landbouw: optimaliseren versus transformeren

 • Landschap: optimaliseren versus transformeren

 • Veenweidegebieden: optimaliseren versus transformeren

In onderstaande paragrafen zijn de alternatieve beleidsopties verder toegelicht en is een overzicht van de kansen en risico’s gegeven.