Aanpak

In 2017 hebben vier zogenaamde verdiepingsgroepen gewerkt aan een verdieping van vier strategische beleidsopgaven. In de verdiepingsgroepen heeft een breed scala aan deskundigen van betrokken departementen, decentrale overheden en van verschillende rijksinstituten gedurende een half jaar intensief samengewerkt aan het verdiepen én aan het verkennen van alternatieve beleidsopties. Ook zijn op enkele momenten externe kennishouders en maatschappelijke partners geraadpleegd in deze verdiepingsfase.

De strategische opgaven verbinden sectorale opgaven die elkaar kunnen versterken, dan wel elkaar beïnvloeden. Voor het realiseren of oplossen van de opgaven zullen keuzes moeten worden gemaakt. Voor elke strategische opgave zijn in verdiepingsgroepen verschillende beleidskeuzen beschouwd en er zijn diverse oplossingsrichtingen nader verkend. In het proces vanaf mei 2017 is elk van de verdiepingsgroepen vier à vijf keer een dag bijeen geweest om de opgaven en mogelijke beleidsopties te verkennen en de effecten van de daarin voorgestelde maatregelen te bespreken. Ook vond regelmatig tussentijdse afstemming plaats met de twee voorzitters/directeuren en werd wekelijks overlegd met vertegenwoordigers van de NOVI-directie van IenM en onderling overleg met de secretarissen en projectleiders van de verdiepingsgroepen. Gedurende dit traject zijn diverse externe kennishouders en maatschappelijke partners geraadpleegd.

Kansen en risico’s

Voor de alternatieve beleidsopties zijn de kansen en risico’s globaal in beeld gebracht. Vanuit het planmer-proces is het ‘Rad van de Leefomgeving’ ingebracht om te zorgen voor een brede beschouwing van mogelijke voor- en nadelen voor de fysieke leefomgeving.

Figuur 2.1 | Het Rad van de Leefomgeving.