BIJLAGE 1 | BRONNEN

Bronvermelding

Atlas Natuurlijk Kapitaal (2019). Atlas van natuurlijk kapitaal. Website: https://www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/kaarten

Binnenlands Bestuur (2009). Nederland krijgt prijs voor aanpak milieurampen. Website: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/nederland-krijgt-prijs-voor-aanpak-milieurampen.114925.lynkx

Bouwend NL (2015). Tot 2040 één miljoen woningen nodig. Website: https://www.bouwendnederland.nl/data/sitemanagement/media/Onderdeel%20Nieuws/Tot%202040%201%20miljoen%20nieuwe%20woningen%20nodig.pdf

CBS (2018). Economisch beeld nagenoeg onveranderd.

CBS (2018a). In 2017 meer verkeersdoden op de fiets dan in de auto. Website: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/17/in-2017-meer-verkeersdoden-op-de-fiets-dan-in-de-auto

CBS (2018b). Werkgelegenheid groeit in derde kwartaal. Website: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/46/werkgelegenheid-groeit-ook-in-derde-kwartaal

CBS (2018c). Economisch beeld nagenoeg onveranderd. Website: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/33/economisch-beeld-nagenoeg-onveranderd

CBS bevolkingsprognose, (2018d) en WLO scenario’s demografie, 2015. Website: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/04/bijna-66-duizend-nieuwbouwwoningen-in-2018

CBS (2019). Aantal huishoudens in Nederland, 1950-2018. Website: https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=37296ned&D1=52-56&D2=0,10,20,30,40,50,(l-1)-l&VW=T

CBS (2019a). Nabijheidsstatistieken per wijk/buurt. Website: https://www.cbs.nl/nl-nl/dossier/nederland-regionaal/wijk-en-buurtstatistieken/nabijheidsstatistieken-per-wijk-buurt

CLO (2016). Veiligheid primaire waterkeringen 2001-2013. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2043-veiligheid-primaire-waterkeringen

CLO (2016a). Milieukwaliteit en natuur: Gebiedsgrootte terrestrische ecosystemen, 1990-2014. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1588-gebiedsgrootte-ecosystemen

CLO (2017). Bevoking en wonen. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2100-opleidingsniveau-bevolking?ond=20907

CLO (2018). Aantal bedreigde soorten in Nederland per 2018

CLO (2018a). Fietsgebruik, 2000-2016.Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2144-fietsgebruik

CLO (2018b). Bereikbaarheid met de auto en het openbaar vervoer (ov) in 2014, op basis van de bereikbaarheidsindicator (BBI). Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl2138-bereikbaarheidsindicator-autobereikbaarheid

CLO (2018c). Energieverbruik door huishoudens, 1990-2016. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0035-energieverbruik-door-de-huishoudens

CLO (2018d). Energieverbruik per sector, 2011-2016. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl0052-energieverbruik-per-sector

CLO (2018e). Rode Lijst Indicator, 1995-2017. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1521-rode-lijst-indicator

CLO (2018f). Fauna in agrarisch gebied. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1580-trend-fauna-agrarisch

CLO (2018g). Fauna Noordzee. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1575-trend-mariene-fauna----living-planet-index

CLO (2018h). Milieukwaliteit en natuur: Kwaliteit en trend stikstofbeschikbaarheid ecosystemen, 2017. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1592-kwaliteit-stikstofgevoelige-ecosystemen

CLO (2018i). Milieukwaliteit en natuur: Kwaliteit en trend zuurgraad ecosystemen, 2017. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1593-kwaliteit-verzuringsgevoelige-ecosystemen

CLO (2018j). Milieukwaliteit en natuur: Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2017. Website: https://www.clo.nl/indicatoren/nl1594-kwaliteit-grondwaterafhankelijke-ecosystemen

Conventie voor Biologische Diversiteit (2018). Conventie voor Biologische Diversiteit. Website: https://www.cbd.int/

CPB (2010). Samenvatting The Netherlands of 2040. Website: https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/bijlagen/nederlandse-samenvatting.pdf

Defensie (2018). NAVO-top: Nederland nog altijd achter halen 2%-norm. Website: https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2018/07/11/navo-top-nederland-nog-altijd-achter-halen-2-norm

Deltacommissaris (2015a). Deltaprogramma Waterveiligheid 2015. Website: https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/documenten/publicaties/2014/09/16/deltaprogramma-2015-factsheet-waterveiligheid

Deltacommissaris (2015b). Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie 2015. Website: https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/gebieden-en-generieke-themas/ruimtelijke-adaptatie

Denderen, P.D. van (2015).+B1:B78 Ecosystem effects of bottom trawl fishing. Proefschrift Wageningen Universiteit, Wageningen

Dutch datacenters (2019). Website: https://www.dutchdatacenters.nl/

ECN (2017). Nationale energieverkenning. Website: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2017-nationale-energieverkenning-2017_2625.PDF

EU (2011). De biodiversiteitsstrategie van de EU voor de periode toto 2020. Website: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/biodiversity_2020/2020%20Biodiversity%20Factsheet_NL.pdf

EUR-Lex (2018). Samenvatting Kaderrichtlijn Water. Website: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM:l28002b

IPO, Ministerie van LNV en BIJ12 (2018). Vierde Voortgangsrapportage Natuur. Natuur in Nederland, Stand van zaken eind 2017 en ontwikkelingen in 2018.

Kenniscentrum InfoMil (2018). Grenswaarden en andere luchtkwaliteitsnormen. Website: https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/luchtkwaliteit/regelgeving/wet-milieubeheer/beoordelen/grenswaarden/#h91e707e3-2514-4472-a236-7bf5dcff7217

KiMnet (2015). Fietsen en lopen: de smeerolie van onze mobiliteit. Website: https://www.kimnet.nl/actueel/nieuws/2015/10/26/fietsen-en-lopen-de-smeerolie-van-onze-mobiliteit

KiMnet (2017). Mobiliteitsbeeld 2017. Website: https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2017/10/23/mobiliteitsbeeld-2017

KNMI (2010). Klimaatatlas: Gemiddeld aantal warme dagen. Website: http://www.klimaatatlas.nl/klimaatatlas.php?wel=temperatuur&ws=kaart&wom=Gemiddeld%20aantal%20warme%20dagen

KNMI (2011). Klimaatatlas: Klimaatverandering. Website: http://www.klimaatatlas.nl/klimaatverandering_index.html

KNMI (2011). Klimaateffectatlas: Droogte. Website: http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-droogte

KNMI (2015). Klimaatscenario's. Website: http://www.klimaatscenarios.nl/scenarios_samengevat/

KNMI (2018). Jaaroverzicht aardbevingen 2017. Website: https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/jaaroverzicht-aardbevingen-2017

KNMI (2019). Klimaatatlas: Hitte. Website: http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/kaartverhaal-hitte

Lenntech (2018). Milieurampen. Website: https://www.lenntech.nl/milieurampen.htm

Ministerie EZK (2019). Innovatie: wat is het beleid? Website: https://www.bedrijvenbeleidinbeeld.nl/themas/innovatie/innovatie-wat-is-het-beleid

Ministerie IenM (2012). Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte

Ministerie IenW (2018). Concept-NOVI. Den Haag: Ministerie IenW (niet openbaar).

Ministerie IenW (2018a). MJPO Jaarverslag 2017. Den Haag: Ministerie IenW.

Ministerie van Justitie en Veiligheid (2018). Veiligheidsmonitor 2017. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/03/01/tk-bijlage-veiligheidsmonitor-2017

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2017). Implementatieplan VN-verdrag inzak de rechten van personen met een handicap. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Programma Nederland en VN-vedrag handicap. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/01/programma-nederland-en-het-vn-verdrag-handicap

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal preventieakkoord. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018). Nationaal Sportakkoord. Website: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D36300&id=2018Z12507

MJPO (2018). Jaarverslag 2017. Meerjarenprogramma Ontsnippering. Utrecht: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Mommaast, H., M. van den Heuvel en W. Knulst (2000). De vrijetijdsindustrie in stad en land. Den Haag: Sdu uitgevers.

NBTC (2015). Vrijetijdsactiviteiten in eigen land. Website: https://kerncijfers.nbtc.nl/nl/magazine/12053/825057/vrijetijdsactiviteiten_in_eigen_land.html

PBL (2015). Maatschappelijke kosten en baten prijsbeleid personenauto's. Website: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2015_CPB-PBL-Achtergronddocument-13apr2015-mkba-prijsbeleid-personenautoos_1693.pdf

PBL (2016). Monitor Infrastructuur en Ruimte. Website: https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-monitor-infrastructuur-en-ruimte-3225.pdf

PBL (2016a). De energieke samenleving en duurzame mobiliteit. Website: http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/PBL_2014_De%20energieke%20samenleving%20en%20duurzame%20mobiliteit_1332.pdf

PBL (2016b). Balans van de Leefomgeving 2016. Website: https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2016/themas/natuur/rode-lijst-soorten

PBL (2018). Kleine kansen, grote gevolgen. Website: https://themasites.pbl.nl/risico-overstromingen/#

PBL (2018a). Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. Website: https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-analyse-van-het-voorstel-voor-hoofdlijnen-van-het-klimaatakkoord-3380.pdf

PBL (2018b). Balans van de Leefomgeving 2018. Website: https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2018/themas/natuur

PBL (2018c). Natuur, landschap en biodiversiteit. Website: https://www.pbl.nl/onderwerpen/natuur-landschap-en-biodiversiteit/inleiding-natuur-en-biodiversiteit%5cInleiding_landschap

Primos (2018). Rapportage Primos 2018. Website: https://www.abfresearch.nl/publicaties/rapportage-primos-2018/

Platform Geothermie (2017). Geothermie en aardbevingen. Website: https://geothermie.nl/images/bestanden/170330_Geothermie_en_aardbevingen.pdf

Polet, H. en J. Depestele (2010). Impact assessment of the effects of a selected range of fishing gears in the North Sea. Oostende: ILVO Technisch Visserij-onderzoek.

Programma Toekomstbeeld OV (2019). Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Den Haag: Programma Toekomstbeeld OV.

REOS (2017). Uitvoeringsprogramma 2017-2018. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kninkrijksrelaties.

RHDHV (2016). Achtergronddcoument Bouwsteen Referentiesituatie Omgevingsrapportage NOVI.

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (2019). Werelderfgoed. Website: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/werelderfgoed

Rijksoverheid (2017). Nederland versterkt positie als Europees innovatieleider. Website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2017/06/20/nederland-versterkt-positie-als-europees-innovatieleider

Rijksoverheid (2018). Minister Van Nieuwenhuizen: Rij MONO, fiets MONO. Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkeersveiligheid/nieuws/2018/09/13/minister-van-nieuwenhuizen-rij-mono-fiets-mono

Rijksoverheid (2018a). NAVO-top: onderweg naar militaire snelweg. Website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/07/11/navo-top-onderweg-naar-militaire-snelweg

Rijksoverheid (2018b). Het strategisch verkeersplan Verkeersveiligheid. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/12/05/bijlage-1-het-strategisch-plan-verkeersveiligheid-2030-veilig-van-deur-tot-deur

Rijksoverheid (2018c). Klimaatakkoord. Website: https://www.klimaatakkoord.nl/

Rijksoverheid (2018d). Structuurvisie Ondergrond. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/11/structuurvisie-ondergrond

Rijksoverheid (2018e). Erfgoed telt. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2018/06/22/erfgoed-telt-de-betekenis-van-erfgoed-voor-de-samenleving

Rijksoverheid (2018f). Visie Landbouw, Natuur en Voedsel. Website: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/documenten/beleidsnota-s/2018/09/08/visie-landbouw-natuur-en-voedsel-waardevol-en-verbonden

Rijksoverheid (2018g). Actieplan Digitale Connectiviteit. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/07/03/actieplan-digitale-connectiviteit

Rijksoverheid (2012). Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2012/03/13/structuurvisie-infrastructuur-en-ruimte

Rijksoverheid (2013). Natuurpact 2013. Website: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2013/09/18/natuurpact-ontwikkeling-en-beheer-van-natuur-in-nederland

Rijksoverheid (2019). Wet Maatschappelijke ondersteuning. Website: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020031/2014-07-16

RIVM (2001). Vuurwerkramp Enschede: Metingen van concentraties, verspreiding en depositie van schadelijke stoffen: rapportage van het milieuonderzoek. Website: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609022002.pdf

RIVM (2017). Circulaire economie. Website: https://www.rivm.nl/circulaire-economie

RIVM (2018). Milieugezondheidsrisico. Website: https://www.rivm.nl/milieugezondheidsrisico-s

RIVM (2018a). VTV-2018. Website: https://www.rivm.nl/volksgezondheid-toekomst-verkenning-vtv/vtv-2018

RIVM (2018b). Monitoringsrapportage NSL 2018. Website: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0135.pdf

RIVM (2018c). Quickscan mogelijke impact Nationaal Preventieakkoord. Website: https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/010933_FS_Quickscan_Preventieakkoord_TG.pdf

RIVM (2018d). Milieuongevallen. Website: https://www.rivm.nl/ongevallen-en-rampen/milieuongevallen

RIVM (2018e). Recreatie. Website: https://www.atlasleefomgeving.nl/meer-weten/recreatie

RIVM, RWS & Ministerie IenW (2018), Atlas van de leefomgeving. Website: https://www.atlasleefomgeving.nl/kaarten

RLI (2015). Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving. Den Haag: Raad van de Leefomgeving.

Staat van Zuid-Holland (2017). Bodemdaling. Website: https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/bodemdaling/

SWOV (2015). Verkeersveiligheid in 2020 en 2030. Website: https://www.swov.nl/sites/default/files/publicaties/rapport/r-2015-17.pdf

SWOV (2017). Wegwijzer: verkeersveiligheidscijfers. Website: https://www.swov.nl/feiten-cijfers/datasheet/wegwijzer-verkeersveiligheidscijfers

SWOV (2018). Monitor Verkeersveiligheid 2018. Website: https://www.swov.nl/publicatie/monitor-verkeersveiligheid-2018

Tummers, L.J.M., en J.M. Tummers-Zuurmond (1997). Het land in de stad. Bussum: Uitgeverij THOTH.

UNESCO (2019). The criteria for selection. Website: https://whc.unesco.org/en/criteria/

VNG (2015). Overzicht trends en ontwikkelingen. Website: https://vng.nl/files/vng/20150707-vtsd-scenario.pdf

Volksgezondheidszorg (2018). Geluid. Website: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/fysieke-omgeving/cijfers-context/geluid#!node-hinder-door-geluid

Volkskrant (2017). Raad van State vernietigt gasbesluit: vier vragen over de toekomst van de Nederlandse gaswinning. Website: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/raad-van-state-vernietigt-gasbesluit-vier-vragen-over-de-toekomst-van-de-nederlandse-gaswinning~be655008/

Volkskrant (2018). Een aardbeving in een gebied waar de gaswinning is stilgelegd - hoe kan dat? Website: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/een-aardbeving-in-een-gebied-waar-de-gaswinning-is-stilgelegd-hoe-kan-dat~b520cf68/

WLO (2015). Cahier Mobiliteit. Website: https://www.wlo2015.nl/wp-content/uploads/PBL_2015_WLO_Mobiliteit_1686.pdf