BIJLAGE 2 | AFKORTINGEN

Afkorting

Betekenis

AMS-IX

Amsterdam Internet Exchange

ASV

Aanvullende strategische voorraden

Barro

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

BBI

Bereikbaarheidsindicator

BBP

Bruto Binnenlands Product

CBD

Conventie voor Biologische Diversiteit

CBS

Centraal Bureau van de Statistiek

CBS Statline

Centraal Bureau van de Statistiek waar cijfermatige data opgehaald kan worden.

CCS

Opvang en opslag van CO2

CH4

Methaan

CLO

Compendium voor de Leefomgeving

CO2

Koolstofdioxide

CPB

Centraal Planbureau

dB(A)

Eenheid waarin de sterkte van het geluid wordt weergegeven

EAM

Environmental Assessment Module

EU

Europese Unie

EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

G4

De vier grote steden van Nederland: Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag

Gbps

Gigabit per seconde

GE

Global Economy

GLG

Gemiddeld laagste grondwaterstand

HFK

Fluorhoudend gas

HWBP

Hoogwaterbeschermingsprogramma

IenM

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

IenW

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

KE-contour

Geluidscontour rondom luchthavens.

KiM

Kennisinstituur voor Mobiliteitsbeleid

KNMI

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

KRW

Kaderrichtlijn Water

MaaS

Mobility as a Service

Mbps

Megabit per seconde

MJPO

Meerjarenprogramma Ontsnippering

mkb

Midden-kleinbedrijf

MOD

Milieu Ongevallen Dienst

MTR

Midterm review; tussentijdse evaluatie bodemconvenant

N2O

Distikstofoxide

NAP

Normaal Asterdams Peil

NAVO

Noord-Atlantische Verdragsorganisatie

NBTC

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

NCP

Nederlands Continentaal Plat

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NNN

Natuurnetwerk Nederland

NO2

Stikstofdioxide

NOC*NSF

Een fusie van het Nederlands Olympisch Comité en de Nederlandse Sport Federatie

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

NSL

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

OV

Openbaar vervoer

PAS

Programma Aanpak Stikstof

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

PFK

Fluorhoudend gas

PJ

Petajoule. Eenheid waarin energie wordt weergegeven.

PlanMER

plan-milieueffectrapport

PM10

Fijnstofdeeltjes kleiner dan 10 micrometer

PM2,5

Fijnstofdeeltjes kleiner dan 2,5 micrometer

PPS

Publiek-private samenwerkingen

Rarro

Reglement algemene regels ruimtelijke ordening

RC

Regional Communities

REOS

Ruimtelijk-Economische Ontwikkelstrategie

RHDHV

Royal HaskoningDHV

RIVM

Rijksinstituut van Volksgezondheid en Mlieu

RLI

Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur

Rli

Rode Lijst-indicator

RWS

Rijkswaterstaat

SF6

Fluorhoudend gas

SGBP

Stroomgebiedbeheerplannen

SNL

Subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer

SPV

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030

svi

stand van instandhouding

SVIR

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

SWOV

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

UNESCO

Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

UOV’s

Universal Outstanding Values voor Werelderfgoed

USD

Afkorting valuta van de Verenigde Staten.

VHR

Vogel-en Habitatrichtlijn

WHO

World Health Organisation

WKO

Warmte Koude Opslag

WLO

Nederland in 2030-2050: twee referentiescenario’s – Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning