Openbare ruimte

Openbare ruimte

Definitie: Verandering in de kwaliteit van de openbare ruimte.

Huidige staat

4

De huidige staat ten aanzien van de kwaliteit van de openbare ruimte is over het algemeen overwegend goed te noemen; er is veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Referentiesituatie

3

Richting 2030 staat de kwaliteit van de openbare ruimte onder druk door een toenemende ruimtedruk (zowel in bebouwd als onbebouwdgebied) die ten koste kan gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte. In de referentiesituatie leidt dit tot een redelijke staat.

Toelichting definitie

Openbare ruimte is ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Het is een fysieke plaats waar een groot deel van het publieke leven zich afspeelt. Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Huidige ambities

Een algemene kwantificering voor het ambitieniveau van deze indicator is niet beschikbaar; ambities voor de openbare ruimte worden op decentraal niveau (vooral door gemeenten) ingevuld.

Huidige staat

Nederland kent vanuit haar wordingsgeschiedenis een bijzonder ruimtelijk karakter dat kan worden gekarakteriseerd door vier kenmerkende eigenschappen: waterland, stedenland, kavelland en vrij land (o.a. industriële en institutionele gebieden en monumenten). Momenteel heeft de openbare ruimte een goede kwaliteit. Doordat ruimtelijke ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op volgen (waterveiligheid, stedelijke inbreiding en herstructurering, krimp, energietransitie, etc.) kan de identiteit van steden en regio’s echter onder druk komen te staan. Het wegvallen van economische dragers, zowel in de stad als het landelijk gebied, van monumentaal en karakteristiek vastgoed leidt bovendien tot waardevermindering, verpaupering en verminderde leefbaarheid (RHDHV, 2016).

In regio’s (b.v. de Waddeneilanden) met een groeiende woningvoorraad kan leegstand en verwaarlozing van de openbare ruimte toenemen en het voorzieningenniveau, de werkgelegenheid en de bereikbaarheid afnemen. Daardoor zal de leefomgevingskwaliteit kunnen dalen. De openbare ruimte dient daarbij toegankelijk te zijn en ruimte te bieden om te ontspannen, te bewegen en spelen en stimuleert interactie tussen de stadsbewoners.

Referentiesituatie

Nederland staat de komende jaren voor enorme vraagstukken zoals het waterbestendig maken van steden, energie neutrale en circulaire woningbouw, energiebesparing in de bestaande gebouwenvoorraad, energieopwekking in landelijk gebied en circulaire landbouw. De toenemende ruimtevraag brengt risico's met zich mee die ten kosten gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte.