Doel van dit document ‘De staat van de fysieke leefomgeving’

Als vertrekpunt voor de effectbeoordeling in het planMER is de ‘Staat van de fysieke leefomgeving’ in beeld gebracht voor de aspecten uit het Rad van de leefomgeving. Dit is als het ware een ‘foto’ van de huidige situatie van de leefomgeving én de verwachte toekomstige autonome ontwikkeling; de zogenaamde referentiesituatie. In dit achtergronddocument bij het PlanMER zijn voor de verschillende aspecten en indicatoren uit het ‘Rad van de Leefomgeving’ de huidige staat en de referentiesituatie beschreven. In het planMER is een beknopte samenvatting opgenomen.

Tevens basis voor monitoring

Gezien de onzekerheid over de wijze waarop het beleid uiteindelijk wordt uitgevoerd én onzekerheid over de implicaties die het beleid op lange termijn dan zal hebben voor de fysieke leefomgeving, is het belangrijk om middels monitoring ‘de hand aan de kraan te houden’ gedurende de uitvoering van het beleid. Ook voor deze monitoring is het belangrijk om een beeld te hebben van de uitgangssituatie waartegen autonome ontwikkelingen en het optreden van effecten, kansen en risico’s kan worden afgezet. Deze beschrijving van de Staat van de fysieke leefomgeving biedt daarom ook ook een basis voor toekomstige monitoring.