Leeswijzer

Aansluitend op de opbouw van het Rad van de Leefomgeving worden in de navolgende hoofdstukken de huidige staat en de referentiesituatie beschreven voor de volgende perspectieven, aspecten en indicatoren van de staat van de fysieke leefomgeving:

Perspectief leefomgeving:

Aspect:

Indicator:

Hoofdstuk 2

Veilige en gezonde leefomgeving

2.1 Milieukwaliteit & gezondheid

 • Milieugezondheidsrisico

 • Gezond gedrag

2.2 Veiligheidsrisico's

 • Overstromingen

 • Aardbevingen

 • Milieurampen

 • Verkeersveiligheid

2.3 Klimaat

 • Emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Hitte & droogte

 • Wateroverlast

Hoofdstuk 3

Goede omgevingskwaliteit

3.1 Natuurlijke systemen

 • Bodem & ondergrond

 • Grondwater

 • Oppervlaktewater

 • Stilte & duisternis

3.2 Natuur

 • Biodiversiteit

 • Areaal natuurgebieden

 • Verbondenheid

 • Soorten & habitats

3.3 Landschap & openbare ruimte

 • Waardevolle landschappen

 • Openbare ruimte

 • Erfgoed & archeologie

Hoofdstuk 4

Economische omgeving

4.1 Natuurlijke hulpbronnen

 • Drinkwater

 • Minerale & fossiele hulpbronnen

 • Grondstoffenbehoud (circulariteit)

 • Duurzaam landgebruik

4.2 Economische vitaliteit

 • Werkgelegenheid

 • Verdienvermogen

 • Kennis & innovatie

 • Nationale veiligheid

4.3 Ruimtelijk economische structuur

 • Bereikbaarheid

 • Energienetwerk

 • Digitaal netwerk

 • Vestigingslocaties

Hoofdstuk 5

Woonomgeving

5.1 Wonen & woonomgeving

 • Woningbouwlocaties

 • Voorzieningen

 • Recreatie

5.2 Welzijn

 • Sociale samenhang

 • Inclusiviteit