Milieurampen

Milieurampen

Definitie: Verandering in de kans en het gevolg van milieurampen als gevolg van risico's van economische activiteiten.

Huidige staat

4

De staat ten aanzien van milieurampen kan overwegend goed worden genoemd, er bestaan lokaal kleine risico’s op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten.

Referentiesituatie

4

Richting 2030 blijven er lokaal kleine risico’s bestaan op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten.

Toelichting definitie

Rampen door toedoen van economische activiteiten waar al dan niet opzettelijk een grote hoeveelheid verontreinigende (chemische) stoffen in het milieu (via water, bodem of lucht) vrijkomt, zijn milieurampen. Een afweging wordt gemaakt tussen de kans dat een milieuramp kan gebeuren en de gevolgen van de milieuramp, en hoe de risico’s van economische activiteiten daaraan bij dragen.

Huidige ambities

Er is geen concrete ambitie voor milieurampen bekend. Daarom is voor de waardering van de huidige en referentiesituatie gebruik gemaakt van expert judgement. Hiervoor zijn experts van GGD Haaglanden, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Royal HaskoningDHV geraadpleegd.

Huidige staat

In Nederland is een kleine kans op milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten. Bij incidenten kunnen mens en milieu worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van dergelijke incidenten zijn grote branden, (transport)ongevallen, lekkages of aanslagen met chemische, radiologische of biologische stoffen. Het RIVM kan overheden en hulporganisaties ondersteunen. Voor incidenten in Nederland bestaat de Milieu Ongevallen Dienst (MOD), voor incidenten in het buitenland de Environmental Assessment Module (EAM). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is opdrachtgever voor de MOD en EAM (RIVM, 2018). Nederland ziet het belang in het voorkomen, voorbereiden op of het reageren op milieurampen. Hier wordt ook aandacht aan besteed (Binnenlands Bestuur, 2009).

Milieurampen in geschiedenis van Nederland:

1953: Waternoodsramp (Lenntech, 2018)

1986: Tsjernobyl. Radioactiviteit gemeten in Nederland, waardoor consumptie van groente en fruit stop werd gezet. (Lenntech, 2018)

2001: Vuurwerkramp Enschede (RIVM, 2001)

Nederland kent geen gevulde historie van milieurampen. In Nederland zelf hebben twee milieurampen plaatsgevonden. De waternoodsramp uit 1953, waarbij duizenden dieren en mensen overleden zijn, en de vuurwerkramp uit 2001, waar verhoogde concentraties stof, asbest en zware metalen in de lucht zijn waargenomen. Dit zijn de twee milieurampen die direct in Nederland hebben plaats gevonden. De milieuramp in Tsjernobyl had een grote impact op een groot gebied in Europa. Nederland vond hier slechts hinder van in een besmette oogst van groente en fruit (Lenntech, 2018) (RIVM, 2001).

Referentiesituatie

Nederland kent geen hoge risico’s voor milieurampen. Er is geen aanleiding om dit risico hoger te beoordelen dan in de huidige staat. Nederland kent een strenge wet- en regelgeving omtrent economische activiteiten en kent organisaties, zoals MOD, om milieurampen te voorkomen, voorbereiden of te bestrijden. De aandacht voor milieurampen wordt niet minder, maar er is ook geen beleid die er verbetering in brengt.