Beoordelingskader

Het doel van deze beoordeling is het signaleren van beleidskeuzes waarvan de uitvoerbaarheid, vanwege effecten op het Natura 2000-netwerk, twijfelachtig is. In dat geval moeten in de NOVI maatregelen worden opgenomen die de negatieve effecten voldoende verzachten zodat aannemelijk gemaakt kan worden dat het beleid uitvoerbaar is. Dit kan alleen aan de orde zijn voor beleidskeuzes die al voldoende concreet bekend zijn en dus beoordeeld kunnen worden. In onderstaande tabel is het beoordelingskader van deze passende beoordeling opgenomen.

Tabel 5.1 | Beoordelingskader passende beoordeling

 

Risico op een significant negatief effect

 

Zonder meer uitvoerbaar, significante effecten kunnen worden uitgesloten

 

Zonder meer uitvoerbaar, significante effecten kunnen worden uitgesloten, mits aan relatief eenvoudige randvoorwaarden voldaan wordt

 

Uitvoerbaar met mitigerende maatregelen in vervolgbesluiten, in dat geval zijn significante effecten uit te sluiten

 

Uitvoerbaarheid niet onmogelijk maar grote opgave voor mitigerende/compenserende maatregelen in vervolgbesluiten om significante effecten te kunnen uitsluiten

 

Uitvoerbaarheid twijfelachtig, ook met mitigerende/compenserende maatregelen nog steeds groot risico op significante effecten. Mitigatie uitgewerkt onderdeel van NOVI.

 

Niet van toepassing (nieuw beleid behelst geen fysiek voornemen)

Hieronder is per beleidsprioriteit de uitvoerbaarheid van de beleidskeuzes uit de NOVI beoordeeld als gevolg van risico’s op negatieve effecten op het Natura 2000-netwerk. Indien relevant zijn randvoorwaarden en aandachtspunten voor de nadere uitwerking van het beleid beschreven.