Invloed van de beleidskeuzes op Natura 2000-gebieden in buurlanden

Grensoverschrijdende effecten treden met name op als gevolg van ontwikkelingen waarbij een toe- of afname van stikstofdepositie verwacht kan worden. De reikwijdte van stikstofdepositie kan namelijk vele kilometers bedragen en veel Natura 2000-gebieden ook in het buitenland zijn hier gevoelig voor. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen zijn het bieden van ruimte voor zeehavens, industrie en datacentra. Indien in vervolgebesluiten concreter bekend is op welke wijze invulling wordt gegeven aan het beleid, dient extra aandacht besteed te worden aan eventuele grensoverschrijdende effecten.

Wanneer de turbines op locaties worden geplaatst waar belangrijke vliegroutes van vleermuizen en vogels liggen (ook van en naar het buitenland), is er een groot risico op significante effecten (externe werking). Met name bij de turbines op zee bestaat het risico op aantasting van internationale trekroutes van vogels. Bij windturbines op zee zijn de totale cumulatieve effecten van alle initiatieven op de Noordzee leidend en moet afgestemd worden op de Natura 2000-waarden.