Prioriteit 2: Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Beleid NOVI

Invloed op Natura 2000

Risico’s op (significant) negatief effect in relatie tot uitvoerbaarheid

Randvoorwaarden voor uitwerking beleid in vervolgbesluiten

2.1

Duurzame en circulaire economie

Ruimte voor omschakeling duurzame en circulaire economie

Zo nodig extra ruimte reserveren leidt mogelijk tot ruimtebeslag.

Het beleid omvat vooral het optimaliseren van huidig ruimtegebruik voor industrie en havens. Zo nodig wordt extra ruimte gereserveerd. Een reservering zelf veroorzaakt nog geen fysieke effecten op het Natura 2000-netwerk. De locatie moet wel zorgvuldig worden afgewogen omdat de milieudruk ter hoogte van industrie en havens vergoot kan worden.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk.

2.2

Duurzame en circulaire economie

Smart industry

Nieuwe industrieën kunnen leiden tot ruimtebeslag, versnippering, verstoring, stikstofdepositie en verdroging.

Door nieuwe industrieën kan de milieudruk op het Natura 2000-netwerk verder toenemen. Voor ontwikkelingen nabij Natura 2000-gebieden kan een grote opgave voor mitigerende maatregelen aan de orde zijn.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk. Daarnaast brongerichte maatregelen om de milieudruk zo beperkt mogelijk te houden.

Energie-intensieve industrie

Nieuwe industrieën kunnen leiden tot ruimtebeslag, versnippering, verstoring, stikstofdepositie en verdroging.

Door in haven- en kustgebieden (aanlandingspunten) ruimte te bieden aan energie-intensieve industrie kan de milieudruk op het Natura 2000-netwerk verder toenemen. De ontwikkelingen zullen vanwege de ligging met name invloed hebben op het Natura 2000-landschap Noordzee, Waddenzee en Delta, de Duinen en het Rivierengebied. Alle Natura 2000-landschappen zijn gevoelig voor de drukfactoren. Voor ontwikkelingen nabij Natura 2000-gebieden kan een grote opgave voor mitigerende maatregelen aan de orde zijn.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk. Daarnaast brongerichte maatregelen om de milieudruk zo beperkt mogelijk te houden.

Havengebieden

Het gaat om een ruimtereservering in combinatie met de verstedelijkings-opgave en een duurzame transitie. Ruimtebeslag is hier belangrijk.

Het gaat bij dit beleid niet om de uitbreiding van de zeehavens zelf, maar om een ruimtereservering. De reservering zelf veroorzaakt geen fysieke effecten. Vanwege de beschermde status van de Natura 2000-gebieden ligt het niet voor de hand dat de reservering ten koste zal gaan van het Natura 2000-netwerk. Met een goede ruimtelijke afweging is dit te voorkomen.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk.

Benutten reststoffen en restwarmte

Geen negatieve invloed

Het klimaat- en energieneutraal maken van kantoren en woningen en natuur-inclusief bouwen met herbruikbare materialen is zonder meer uitvoerbaar omdat er geen risico is op significant negatieve effecten.

Niet van toepassing

Transitie land- en tuinbouw

 

Zie landelijk gebied, prioriteit 4

 

2.3

Optimale (inter)nationale bereikbaarheid

Ruimtelijke Economische Ontwikkel Strategie (RES)

Niet van toepassing

Dit betreft voortzetting van bestaand beleid en is in deze passende beoordeling niet beoordeeld.

Niet van toepassing.

Optimale (inter)nationale netwerken

Infrastructuur kan leiden tot ruimtebeslag, versnippering, verstoring en stikstofdepositie.

Er wordt ingezet op het opheffen van knelpunten en invullen van ontbrekende schakels in de infrastructuur (weg, water, spoor, energie en digitaal). Dit vraagt om extra ruimtebeslag en kan de milieudruk als gevolg van stikstof, verstoring en versnippering verder vergroten. Nederland kent een dicht infrastructuurnetwerk waarmee de kans op invloed op Natura 2000-netwerk groot is. Brongerichte maatregelen zijn weinig voorhanden.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk. Daarnaast brongerichte maatregelen om de milieudruk zo beperkt mogelijk te houden.

Luchtvaart

Niet van toepassing.

Beleidskeuzes over dit thema worden gemaakt in de Luchtvaartnota 2020-2050 en valt buiten de NOVI en deze passende beoordeling.

Niet van toepassing.

2.4

Investeren in aantrekkelijke, gezonde en veilige leefomgeving

Regionale bereikbaarheid

Ruimte voor bereikbare werklocaties kan leiden tot extra ruimtebeslag, verstoring en stikstofdepositie.

Dit beleid heeft met name betrekking op stedelijk gebied en gaat om ruimte voor werklocaties, goed functionerend woon-werkverkeer en aantrekkelijke leefomgeving. Lokaal kan dit door ruimtebeslag, verstoring en stikstofdepositie tot vergroting van de milieudruk.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk. Daarnaast brongerichte maatregelen om de milieudruk zo beperkt mogelijk te houden.

Omgevingskwaliteit

Niet van toepassing.

Het beleid omvat vooral het ruimte bieden aan initiatieven die de omgevingskwaliteit in steden en regio’s verbeteren. Dit heeft nog geen concrete fysieke gevolgen voor het Natura 2000-netwerk.

Niet van toepassing.

2.5

Bevorderen grensoverschrijdende verbindingen

Grensoverschrijdend perspectief

Niet van toepassing.

Het beleid omvat het voornemen om afspraken te maken om de grensoverschrijdende samenwerking optimaal te benutten. Dit heeft nog geen concrete fysieke gevolgen voor het Natura 2000-netwerk.

Niet van toepassing.

Ontwikkelen omgevings-agenda’s in grensregio’s

Niet van toepassing.

Het beleid omvat het voornemen om omgevingsagenda’s op te stellen om grensoverschrijdende uitwisseling van arbeidspotentieel te verbeteren. Dit heeft nog geen concrete fysieke gevolgen voor het Natura 2000-netwerk.

Niet van toepassing.

2.6

Ruimte voor datacenters

Ruimtelijke strategie datacenters

Datacenters kunnen leiden tot ruimtebeslag, versnippering, verstoring en stikstofdepositie

Ten opzichte van de huidige situatie kan de milieudruk op het Natura 2000-netwerk verder toenemen. Alle Natura 2000-landschappen zijn gevoelig voor de drukfactoren. De datacenters zijn gelegen nabij Amsterdam, Eemshaven en Middenmeer. Er wordt verder naar uitbreiding gezocht binnen 50 km rondom Amsterdam. De Natura 2000-landschappen Noordzee, Waddenzee en Delta en de Meren en Moerassen liggen in de omgeving van datacenters.

De verwachting is dat de milieudruk vanuit de datacenters minder groot is waardoor dit beleid na het treffen van maatregelen uitvoerbaar is.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk. Daarnaast brongerichte maatregelen om de milieudruk zo beperkt mogelijk te houden.

Datakabels en netwerk

Dit beleid omvat de noodzaak om meer ruimte te reserveren voor aanlanding, antennes en masten. Dit kan leiden tot ruimtebeslag.

Dit beleid vraagt meer ruimte. Vanwege de beschermde status van het Natura 2000-netwerk, ligt het niet voor de hand dat dit binnen dit netwerk zal plaatsvinden. Met een goede ruimtelijke afweging is aantasting van het Natura 2000-netwerk te voorkomen.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk.

2.7

Afstemmen vraag en aanbod kantoren, bedrijventerreinen en winkels

Afstemmen vraag en aanbod

Niet van toepassing.

Nieuwe locaties van bedrijven en kantoren moeten afgestemd op de behoefte van de bedrijven onder andere ten aanzien van het verkeers- en vervoersnetwerk om tekorten en overschotten te voorkomen. Deze afweging heeft nog geen concrete fysieke gevolgen voor het Natura 2000-netwerk.

Niet van toepassing.

2.8

Spreiding toerisme

Sturen op slimme spreiding toerisme en recreatie

Recreatieve ontwikkelingen kunnen leiden tot ruimtebeslag, versnippering, verstoring en stikstofdepositie.

Ten opzichte van de huidige situatie kan de milieudruk op het Natura 2000-netwerk toenemen. Alle Natura 2000-landschappen zijn gevoelig voor de drukfactoren en verstoring door vaarrecreatie is in het IJsselmeergebied een knelpunt. Nieuwvestiging van attracties vindt plaats nabij OV en het hoofdwegennet. De verwachting is dat de milieudruk vanuit nieuwe attracties binnen het Natura 2000-netwerk daarom beperkt is.

Bij de locatiekeuze rekening houden met ligging ten opzichte van Natura 2000-netwerk. Daarnaast brongerichte maatregelen en goede zonering om de milieudruk zo beperkt mogelijk te houden.

Uitkomsten passende beoordeling voor beleidsprioriteit 2: duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Dit beleid omvat een aantal ontwikkelingen die extra ruimte vragen en die daarnaast de milieudruk op het Natura 2000-netwerk verder kan doen vergroten. Ruimtebeslag binnen het Natura 2000-netwerk is in theorie een mogelijkheid maar zal gezien de beschermde status van deze gebieden niet of nauwelijks aan de orde zijn. Nieuwe industrieën en uitbreidingen van de infrastructuur zullen de grootste milieudruk veroorzaken omdat hier sprake zal zijn van een grote toename aan verkeersbewegingen en productieprocessen die met name een toename van verstoring en stikstofdepositie veroorzaken. Wanneer deze ontwikkelingen nabij het Natura 2000-netwerk worden gerealiseerd kan er een grote opgave voor mitigerende en/of compenserende maatregelen ontstaan. Met een goede locatieafweging en voldoende brongerichte maatregelen is de uitvoerbaarheid van dit beleid niet onmogelijk.

Het verbeteren van het internationale personen- en goederenvervoer verhoogd lokaal de milieudruk als gevolg van een toename van de verkeersintensiteiten. Veel Natura 2000-gebieden liggen nabij bestaande infrastructuur en zijn gevoelig voor verstoring en stikstofdepositie waardoor er een grote kans is op significant negatieve effecten. Met een goede tracékeuze en voldoende brongerichte maatregelen is de uitvoerbaarheid van dit beleid niet onmogelijk.

Nieuwe datacenters en recreatieve ontwikkelingen zullen eveneens een toename van de milieudruk veroorzaken, maar ingeschat is dat dit op kleinere schaal zal plaatsvinden en deze ontwikkelingen minder locatie gebonden zijn waardoor eenvoudiger invloed op het Natura 2000-netwerk vermeden kan worden, gecombineerd met brongerichte maatregelen. Enkele Natura 2000-gebieden kennen op dit moment een knelpunt als gevolg van verstoring door recreatie. Het IJsselmeergebied en de Veluwe zijn hier voorbeelden van. Een goede zonering van recreatie is hier nodig. Dit beleid is door het treffen van mitigerende maatregelen uitvoerbaar.

Het verduurzamen van kantoren en woningen heeft in beginsel geen negatieve invloed op het Natura 2000-netwerk. De grensoverschrijdende afspraken en het regionaal afstemmen van vraag en aanbod van bedrijven en kantoren leidt in beginsel nog niet tot fysieke ingrepen.

Kansen

Vanwege de meest logische ligging nabij stedelijk gebied en bestaande industrieën en door de vergroting van de milieudruk is de kans om een positieve bijdrage aan het Natura 2000-netwerk te leveren niet aannemelijk. Wanneer de ontwikkelingen leiden tot een ruimtelijke concentratie kan de milieudruk afnemen op andere locaties, in vergelijking met een situatie zonder deze visie. In hoeverre dit aan de orde zal zijn is niet bekend. De Natura 2000-doelen zijn daarnaast ook afhankelijk van de natuurwaarden en milieucondities buiten het Natura 2000-netwerk. Door bij de verdere uitwerking van het beleid een natuurinclusieve aanpak te hanteren waarbij wordt gekeken op welke wijze natuur per saldo versterkt kan worden, kan uitvoering van het beleid bedragen aan vergroting van de biodiversiteit in deze gebieden.