Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader van de Wet natuurbescherming beschreven en in hoofdstuk 3 komt het nieuwe beleid uit de vier beleidsprioriteiten van de NOVI dat in deze passende beoordeling beschouwd is aan bod.

Als vertrekpunt voor deze passende beoordeling is in hoofdstuk 4 de huidige situatie van de Natura 2000-gebieden in Nederland beschreven aan de hand van de acht verschillende Natura 2000-landschappen. Aangegeven is wat de belangrijkste knelpunten zijn voor het behalen van de Natura 2000-doelen, waarmee ook de gevoeligheden van deze gebieden duidelijk wordt. Vervolgens is beschreven wat de te verwachten autonome ontwikkeling is bij onveranderd beleid en hoe de situatie in de buurlanden is.

Hoofdstuk 5 bevat de eigenlijke passende beoordeling waar ook de verantwoording van de stoplichtmethode en de risico-inschatting is beschreven. De passende beoordeling sluit aan op de vier beleidsprioriteiten van de NOVI en het planMER. In tabelvorm is aangegeven hoe groot het risico is dat er significant negatieve effecten optreden en welke mitigerende maatregelen hier tegenover staan. Dit vormt de onderbouwing van de uitvoerbaarheid van het nieuwe beleid.

In hoofdstuk 6 volgt de conclusie.