Aanpak

Om te kunnen bepalen welke invloed het beleid uit NOVI heeft voor de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden wordt gestart met een beschrijving van de huidige situatie, knelpunten en autonome ontwikkeling.

Huidige situatie

Staat van instandhouding

Knelpunten

Het einddoel van de Vogel- en Habitatrichtlijn is om alle soorten en habitattypen onder de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) in een gunstige (HR) / veilige (VR) staat te brengen. Dit doel is nog niet in zicht blijkt uit figuur 4.1.

Noordzee, Waddenzee en Delta

Figuur 4.

Duinen

Figuur 4.

Rivierengebied

Figuur 4.9 | Natura 2000-landschap Rivierengebied (Ministerie van LNV, 2006). Gebieden met een * zijn inmiddels samengevoegd tot het Natura 2000-gebied Rijntakken.

Meren en moerassen

Figuur 4.

Beekdalen

Figuur 4.

Hogere zandgronden

Figuur 4.

Hoogvenen

Figuur 4.

Toon meer resultaten