Aanpak

Om te kunnen bepalen welke invloed het beleid uit NOVI heeft voor de natuurlijke kenmerken en instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 2000-gebieden wordt gestart met een beschrijving van de huidige situatie, knelpunten en autonome ontwikkeling. Het detailniveau van deze beschrijvingen sluit aan bij het detailniveau van NOVI. Gezien het abstracte karakter van de beleidskeuzes is deze op hoofdlijnen. In dat kader worden de Natura 2000-gebieden niet afzonderlijk beschouwd.

In eerste instantie is de huidige situatie van de Natura 2000-gebieden landelijk beschreven op basis van gegevens van het Compendium voor de Leefomgeving. Het gaat hier om de huidige staat van instandhouding en de trends van de afgelopen periode.

Alle Natura 2000-gebieden in Nederland zijn onderverdeeld in acht verschillende landschappen. Voor de knelpunten binnen de Natura 2000-gebieden wordt uitgezoomd naar de Natura 2000-landschappen, omdat Natura 2000-gebieden in vergelijkbare ecologische systemen op hoofdlijnen met dezelfde knelpunten te maken hebben. Op basis van gegevens uit het doelendocument en aanvullende gegevens van LNV van de knelpunten per Natura 2000-gebied (situatie 2011) is per Natura 2000-landschap is aangegeven welke drukfactoren (de zogenaamde ver-thema’s) een rol spelen. Deze gegevens van LNV zijn bewerkt tot de grafieken van bijlage A1.

In de laatste paragraaf is aangegeven wat de autonome ontwikkeling is. Op basis van landelijke gegevens, de PAS-herstelstrategieën en Natura 2000-beheerplannen is een inschatting gedaan of op termijn de instandhoudingsdoelstellingen behaald worden.