Natura 2000 in de buurlanden

Buiten de grenzen van Nederland liggen ook een groot aantal Natura 2000-gebieden, zie figuur 4.16. Het beleid vanuit de NOVI kan ook op deze gebieden invloed hebben, afhankelijk van de ligging van het beleidsvoornemen in relatie tot de gevoeligheden in deze Natura 2000-gebieden.

Figuur 4.16 Ligging Natura 2000-gebieden in Nederland en directe omgeving (rood Vogelrichtlijngebieden, blauw Habitatrichtlijngebieden) (bron: http://natura2000.eea.europa.eu/# )

In onderstaande figuren is aangegeven wat de staat van instandhouding van de habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels in de Europese Unie weergegeven van de periode tot 2012. De eerstvolgende resultaten worden eind 2019 verwacht. Duidelijk is dat er nog een groot aantal knelpunten bestaat, met name met betrekking tot de staat van instandhouding van de habitattypen. De afname van het areaal en kwaliteit van de habitattypen is groter dan de toename. Dit geldt in zekere zin ook voor de broedvogels. De niet-broedvogels laten nog de meest gunstige trend zien. Dit beeld van Verenigd Koninkrijk, Denemarken, België en Duitsland komt overeen met de situatie in Nederland. Aangenomen mag worden dat deze landen met dezelfde soort knelpunten te maken hebben als waar in Nederland sprake van is. En ook in deze landen worden maatregelen uitgevoerd om de Natura 2000-waarden te verbeteren. De autonome ontwikkeling laat naar verwachting dan ook een verbetering van de situatie zien.

Figuur 4.17 Trends van habitattypen, broedvogels en niet-broedvogels in Verenigd Koninkrijk, Denemarken, België en Duitsland