Samenvatting

In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen van de relevante drukfactoren die in de verschillende Natura 2000-landschappen knelpunten veroorzaken bij het behalen van de Natura 2000-doelstellingen.

Tabel 4.1 | Samenvatting relevante drukfactoren per Natura 2000-landschap

Natura 2000-landschap

Versnippering

Verdroging

Vermesting

Stikstofdepositie

Verstoring

Verzuring

Noordzee, Waddenzee en Delta

x

 

x

 

x

 

Duinen

x

x

 

x

x

 

Rivierengebied

x

x

 

x

  

Meren en moerassen

x

x

x

x

x

 

Beekdalen

x

x

x

x

  

Hogere zandgronden

x

x

x

x

x

x

Hoogvenen

x

x

x

x

x

 

Heuvelland

x

x

x

x

x