Aanpak

Deze passende beoordeling sluit aan op de beoordeling die in het planMER is gemaakt. De beleidskeuzes zijn verdeeld over vier prioriteiten:

  1. Ruimte voor de klimaatadaptatie en energietransitie

  2. Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

  3. Sterke en gezonde steden en regio's

  4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Alleen principiële beleidskeuzes met kansen en risico’s voor de fysieke leefomgeving worden in de passende beoordeling beoordeeld. Beleid dat een voortzetting is van het bestaande beleid wordt niet beoordeeld. Ook beleidskeuzes die onvoldoende concreet zijn of procesmatige keuzes (onderzoek en verkenningen) zijn, worden niet beoordeeld. Zie hiervoor ook paragraaf 4.1 van het planMER.

Het detailniveau van de beoordeling van de beleidskeuzes sluit aan bij het detailniveau van de NOVI. Gezien het abstracte karakter van de beleidskeuzes is deze op hoofdlijnen. Het betreft daarom een risico-inschatting. In hoofdstuk 4 is bepaald welke drukfactoren een knelpunt zijn bij het behalen van de doelen van de gebieden binnen de verschillende Natura 2000-landschappen. Dit geeft handvaten om een risico-inschatting te maken van de nieuwe beleidskeuzes. Wanneer b.v. verstoring een belangrijke knelpunt binnen een Natura 2000-landschap is, dan is er eerder sprake van een risico op een negatief effect bij beleid dat leidt tot een toename van verstoring. Wanneer van het nieuwe beleid de locatie bekend is, kan nauwkeuriger worden aangegeven welke Natura 2000-gebieden beïnvloed kunnen worden.