Samenvatting Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie

Dit is de samenvatting van de milieueffectrapportage (PlanMER) voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Waarom een milieueffectrapportage voor de ontwerp-NOVI

Ter ondersteuning van de visievorming en de besluitvorming over de NOVI, wordt de procedure van de milieueffectrapportage (plan-m.e.r.

Aanpak voor een brede benadering van ‘milieueffecten’

Voor PlanMER NOVI is het zogenaamde ‘Rad van de leefomgeving’ ontwikkeld. Als beoordelingskader vormt het ‘Rad’ het vertrekpunt voor de beschrijving van de staat van de leefomgeving en de effectbeoordeling.

Reflectie en afweging alternatieven tijdens de voorbereiding van de NOVI

Al vanaf het begin van de voorbereiding van de NOVI is in 2015 gestart met de werkzaamheden ter voorbereiding van de plan-m.e.r.

Alternatieve beleidsopties

Een belangrijk onderdeel van de reflectie gedurende het proces vormde het verkennen van alternatieve beleidsopties in een vroeg stadium van de planvoorbereiding, op een moment dat dit meerwaarde had in het proces.

De staat van de fysieke leefomgeving

De huidige staat van de fysieke leefomgeving laat een wisselend beeld zien.

Kansen en risico’s van beleidskeuzes

In de fysieke leefomgeving komen een groot aantal opgaven bij elkaar, werken op elkaar in en wedijveren om de (milieu)ruimte.

Algemeen beeld van kansen en risico’s van de ontwerp-NOVI

Op basis van Figuur 0.3 kan worden geconcludeerd dat de ontwerp-NOVI voor alle aspecten kansen biedt voor de fysieke leefomgeving; er zijn meer kansen dan risico’s.

Kansen en risico’s | Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Deze beleidsprioriteit zet in op een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van Nederland en een voor de leefomgeving goede en kostenefficiënte energietransitie.

Kansen en risico’s | Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Deze beleidsprioriteit zet in op een circulaire en CO2-arme economie in 2050, waarbij economische groei en milieudruk worden ontkoppeld.

Toon meer resultaten