BIJLAGE 3: Overzicht van aan de NOVI gekoppeld beleid

Onderstaand volgt een opeensomming van gekoppeld beleid. Dit is beleid, dat niet opgaat in de NOVI, maar dat inhoudelijk wel verband houdt met de nationale belangen die in de NOVI aan bod komen. Immers, die nationale belangen zijn vaak gestoeld op breder rijksbeleid. Voor een nadere toelichting hiervan wordt verwezen naar de ontwerp NOVI.

 • Beleidsnota Bewust Omgaan met Veiligheid

 • Beleidsnota Nuchter Omgaan met Risico’s

 • Programma Modernisering Omgevingsveiligheid

 • Programma Gezondheid in Milieu

 • Actieagenda Ruimtelijke ontwerp

 • Cultuur in een open samenleving

 • Besluit externe veiligheid buisleidingen

 • Basisvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) 2015-2020 (BRTN; bestuurlijke afspraken én basisvisie, Partners overleggen over voortzetting van deze afspraken na 2020)

 • Agenda Fiets 2017-2020 (Tour de Force)

 • Structuurvisie Ondergrond

 • Nationale woonagenda en regionale Woondeals

 • Ladder Duurzame Verstedelijking

 • Huisvestingswet en Woningwet

 • Programma Langer Thuis en Actieplan ‘Toegankelijkheid voor de bouw’

 • Meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang

 • Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren

 • Actie-agenda vakantieparken 2018-2020

 • Actieplan Studentenhuisvesting

 • Bouwbesluit (Bij Omgevingswet Besluit bouwwerken leefomgeving)

 • Programma aardgasvrije wijken, wijkgerichte aanpak (2018)

 • Innovatieprogramma verduurzaming gebouwde omgeving

 • Actieplan bevolkingsdaling

 • Overkoepelende ambitie op het terrein van mobiliteit (naam nog onbekend, verwacht 2019)

 • Nationale Agenda Laadinfrastructuur

 • Brandstofvisie

 • Contouren Toekomstbeeld OV 2040

 • Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie

 • De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

 • Strategisch plan Verkeersveiligheid

 • Afspraken en programma’s in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Mobiliteit en Transport (MIRT)

 • Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) (uitwerking van de SVIR)

 • Topsector Logistiek

 • Goederenvervoeragenda (verwacht voorjaar 2019)

 • Ontwerp van het Klimaatakkoord (sector mobiliteit)

 • Wet Luchtvaart

 • Luchtvaartnota 2020 - 2050 (verwacht 2019)

 • Wet Basisnet

 • Smart Mobility Dutch reality

 • Programma Onbeperkt Meedoen!

 • VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

 • Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte

 • Besluit Toegankelijkheid voor personen met een handicap of chronische ziekte

 • Actieplan toegankelijkheid voor de bouw

 • Bouwregelgeving: Alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen aan de minimumeisen uit het Bouwbesluit

 • Instructieregel voor de openbare buitenruimte: Deze instructieregel betreft het voor personen bevorderen van de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte en is onderdeel van het Bkl

 • Regeling Toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer:

 • Het programma ‘Iedereen onderweg’

 • Klimaatakkoord

 • Structuurvisie Ondergrond (STRONG)

 • Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee

 • Beleidsnota Noordzee 2016-2021

 • Structuurvisie Windenergie op Land

 • Energieakkoord voor Duurzame Groei

 • Regionale Energiestrategieën (RESsen)

 • Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb)

 • Bestuursakkoord Water

 • Aanvullende afspraken Bestuursakkoord Water

 • Deltaplan Waterveiligheid

 • Beleidslijn Grote Rivieren

 • Beleidslijn Kust

 • Nationale visie kust

 • Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

 • Uitvoeringsprogramma Nationale Klimaatadaptatiestrategie

 • Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

 • Deltaplan Zoetwater

 • Delta-aanpak Waterkwaliteit

 • Beleidsnota Drinkwater

 • Programmatische Aanpak Grote Wateren

 • Meerjarenplan 2018-2020 Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

 • Nitraatrichtlijn/6e actieprogramma nitraat

 • Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS) / Bestuurlijke intentieverklaring en het interbestuurlijk Uitvoeringsprogramma REOS geeft uitvoering aan dit belang (voortzetten als programma onder NOVI)

 • Brainport Nationale Actieagenda

 • TK-brief EZK: ‘Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid’

 • TK-Brief EZK: Missies/vervolg op Missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid

 • Beleidsbrief ‘De bijdrage van buitenlandse bedrijven aan onze economie’

 • Borging van de dubbele doelstelling van de Mainportontwikkeling Rotterdam (Barro art 2.2);

 • Werkprogramma Maritieme strategie en zeehavens 2018 – 2021, en de nieuwe havennota

 • Topsector Logistiek: actieplan (o.a. multimodaliteit; data bundelen; douane) (april 2019);

 • Nationale Digitaliseringsstrategie

 • Ruimtelijke Strategie Datacenters

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie

 • Actieplan Digitale connectiviteit

 • Normen Elektromagnetische Magneetvelden (EMV)

 • LNV-visie Waardevol en verbonden

 • Verduurzaming veehouderij en sanering varkenshouderij

 • Nationale Tuinbouwagenda 2019-2030

 • Toekomstvisie Gewasbescherming 2030, naar weerbare planten en teeltsystemen

 • Uitvoering Pakket van maatregelen emissiereductie gewasbescherming open teelten

 • Kaderrichtlijn Water

 • Kaderrichtlijn Mariene Strategie

 • Meststoffenwet

 • Nitraatrichtlijn

 • Programmatische Aanpak Stikstof

 • Wet Milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen en Europese richtlijn (2008/50/EG) voor luchtkwaliteit.

 • Erfgoed Telt

 • Actieagenda ruimtelijk ontwerp en Visie erfgoed en ruimte

 • Wet Natuurbescherming voor Natura 2000, aanwijzingsbesluiten en beheerplannen Natura 2000

 • Natuurnetwerk Nederland -vergroten areaal van natuurgebieden

 • Natuurambitie Grote Wateren/Programmatische aanpak Grote Wateren

 • Noordzeestrategie 2030

 • Structuurvisie Wadden

 • Programmatische aanpak stikstof (PAS)

 • Nitraatactieprogramma

 • (vergroening) gemeenschappelijk landbouwbeleid (Landbouwwet)

 • (vergroening) gemeenschappelijk visserijbeleid (Visserijwet 1963)

 • Internationale afspraken, o.a. in AEWA-verband[1] (trekvogels die van Afrika naar Europa vliegen en vice-versa)

 • Toelating gewasbeschermingsmiddelen (Wet gewasbescherming en biociden)

 • Bekendmaking rode lijsten

 • 1 Internationale afspraken, o.a. in AEWA-verband