Hoofdstuk 1 | ACHTERGROND EN AANPAK VAN DIT PLANMER

Ter ondersteuning van de visievorming en de besluitvorming over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), wordt de procedure van de milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) doorlopen. Deze procedure zorgt ervoor dat het milieubelang (in dit geval aansluitend op een brede benadering) volwaardig wordt meegewogen in de planvoorbereiding. Een toelichting van deze procedure is terug te vinden in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Ook de aanleiding en de context van de NOVI komt in dit hoofdstuk aan bod. In het PlanMER – het rapport waarin de resultaten van de plan-m.e.r.-procedure worden vastgelegd - worden de gevolgen van het beleid voor het milieu inzichtelijk gemaakt. Dit draagt bij aan een weloverwogen besluit over de ontwerp-NOVI. Daarnaast is voor de ontwerp-NOVI een zogenaamde passende beoordeling uitgevoerd. Hierbij zijn de mogelijke consequenties voor de instandhoudingsdoelen van de strikt beschermde Natura 2000-gebieden getoetst. Een toelichting van de stapsgewijze aanpak van deze beoordeling aan de hand van het ‘Rad van de leefomgeving’ is terug te vinden in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk.