Toelichting stapsgewijze aanpak

Op verschillende momenten tijdens de voorbereiding van NOVI is vanuit het perspectief van het PlanMER reflectie geboden. Dit met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in het beleidsvormingsproces.

Beoordelingskader: Rad van de Leefomgeving

Het ‘Rad van de Leefomgeving’ vormt de basis in de beoordelingsmethodiek; het vormt het kader voor de beschrijving van de staat van de leefomgeving, de referentiesituatie en voor de effectbeschrijving.

Uitwerking van indicatoren

De buitenste schil van het ‘Rad’ bevat per thema de belangrijkste aspecten (11 in totaal, vetgedrukt in buitenste schil van het Rad).

Aanpak voor de beoordeling van de Staat van de Leefomgeving

Voor het planMER is de huidige ‘staat van de fysieke leefomgeving’ in beeld gebracht. Dit is als het ware een ‘foto’ van de huidige situatie van de leefomgeving.

Categorisering van type beleidskeuzes

Aansluitend op het strategische karakter van de ontwerp-NOVI kunnen effecten vaak alleen globaal, kwalitatief en veelal op basis van expert judgement in beeld worden gebracht.

Toelichting visualisaties in het Rad van de Leefomgeving

Aanpak passende beoordeling

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) bevat nieuwe beleidskeuzes, waarvan het niet op voorhand is uit te sluiten dat deze afzonderlijk of in samenhang kunnen leiden tot significante effecten op Natura 2000-gebieden.