Toelichting stapsgewijze aanpak

Op verschillende momenten tijdens de voorbereiding van NOVI is vanuit het perspectief van het PlanMER reflectie geboden. Dit met het oog op het volwaardig meewegen van het milieubelang in het beleidsvormingsproces.

Figuur 1.3 |Stapsgewijze aanpak

Reflectie en alternatieven tijdens de voorbereiding van de NOVI

Tijdens de voorbereiding van NOVI is vanuit MER-perspectief reflectie geboden en zijn alternatieven verkend. Hierbij heeft de plan-m.e.r.-procedure vroegtijdig toegevoegde waarde geboden aan het planproces. De reflectiemomenten zijn verder toegelicht in hoofdstuk 3.