Toelichting visualisaties in het Rad van de Leefomgeving

Visualisaties in het Rad van de Leefomgeving

In het planMER worden de huidige ‘staat van de fysieke leefomgeving’, de referentiesituatie

én eventuele effecten, kansen en risico’s overzichtelijk gepresenteerd als visualisatie op het ‘Rad’.

Visualisatie per beleidsprioriteit:

 • Voor iedere beleidsprioriteit wordt één samenvattende visualisatie gemaakt.

Visualisatie o.b.v. vijfpuntsschaal:

 • In de kern van het Rad van de Leefomgeving wordt een webdiagram weergegeven, met van buiten naar binnen de volgende kleurschaal:

 1. De staat is overal goed, er zijn geen knelpunten (ambities worden overal gehaald)

 2. De staat is overwegend goed, lokaal zijn er wat knelpunten (ambities worden grotendeels gehaald)

 3. De staat is redelijk, verspreid zijn er knelpunten (ambities worden vaak wel, soms niet gehaald)

 4. De staat is matig, er zijn redelijk wat knelpunten (ambities worden soms gehaald)

 5. De staat is overal slecht, er zijn overal knelpunten (ambities worden nergens gehaald)

Visualisatie op aspect-niveau:

 • Met oog op de communiceerbaarheid wordt een samenvattende waardering gepresenteerd op het niveau van de 11 aspecten. Hierdoor ontstaat een globaal beeld van de essentie. Hierbij worden dus niet alle 37 indicatoren afzonderlijk gepresenteerd, maar wordt de waardering ‘opgebost’ naar een waardering op aspect-niveau. In de beschrijving worden relevante nuances op basis van de onderliggende indicatoren waar dit relevant is toegelicht. De wijze waarop wordt ‘opgebost’ is hierna toegelicht.

Visualisatie huidige situatie:

 • De huidige staat wordt als transparant licht vlak weergegeven in de visualisatie.

 • Voor de waardering van de huidige situatie wordt ‘opgebost’ door een waardering van het aspect op basis van de gemiddelde waardering van de onderliggende indicatoren.
  Voorbeeld: Het aspect ‘veiligheidsrisico’s’ omvat vier indicatoren, met de volgende waardering: overstromingen (3), aardbevingen (3), milieurampen (4), verkeersveiligheid (2). Op basis hiervan wordt het aspect ‘veiligheidsrisico’s’ gewaardeerd met een 3 (= (3 + 3 + 4 + 2) / 4 ).

Visualisatie referentiesituatie:

 • De referentie wordt als blauwe stippellijn weergegeven in de visualisatie.
  Voor de waardering van de referentiesituatie wordt op dezelfde wijze ‘opgebost’ als voor de huidige situatie; een gemiddelde waardering van aspecten o.b.v. onderliggende indicatoren.
  Het verschil tussen de referentiesituatie en de huidige situatie laat nu overzichtelijk globale autonome trends zien voor de verschillende aspecten.

Visualisatie effecten (categorie II):

 • In het geval van PlanMER NOVI is er geen sprake van effecten van deze categorie. Indien voor aspecten concrete effecten worden verwacht, dan worden deze effecten in het webdiagram aangeduid met een stip; groen bij positief effect en rood bij negatief effect.

Visualisatie kansen en risico’s
(categorie III):

 • Kansen en risico’s worden als bandbreedte weergegeven, met een groene pijl (kans) of rode pijl (risico), ten opzichte van de referentiesituatie.
  Per aspect kunnen zich zowel kansen als risico’s voordoen.
  Om in de bandbreedte van kansen en risico’s een duiding te geven van het aantal kansen en risico’s per aspect, wordt gevarieerd in de dikte van de pijlen. De dikte van de groene en rode pijlen hangt af van het totaal aantal kansen en risico’s voor onderliggende indicatoren. Een dunne pijl in geval van weinig kansen en/of risico’s, een dikkere pijl bij meer kansen en/of risico’s: voor iedere extra kans of risico neemt de dikte van de pijl 1 ‘puntgrootte’ toe.