Waarom deze milieueffectrapportage?

Omwille van de bevordering van duurzame ontwikkeling dient het milieu vroegtijdig te worden meegewogen bij de besluitvorming over plannen waarin keuzes worden gemaakt, die uiteindelijk nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor deze plannen moet de zogenaamde plan-m.e.r.-procedure worden doorlopen en dient een zogeheten PlanMER te worden opgesteld: een milieueffectrapport. Ook voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen en is voorliggend milieueffectrapport opgesteld. Het PlanMER voor de NOVI biedt informatie over de milieueffecten van het nieuwe beleid, zodat het milieubelang volwaardig wordt meegewogen in de besluitvorming over de NOVI. Ook worden belanghebbenden op basis van het PlanMER geïnformeerd over de consequenties van het voorgestelde beleid.