Betrokkenen en deskundigen

Aan het proces om te komen tot een PlanMER voor de Nationale Omgevingsvisie hebben diverse deskundigen en betrokkenen deelgenomen. Onderstaand wordt hier op ingegaan.

Begeleidingsgroep PlanMER NOVI

Ten behoeve van de begeleiding van de milieueffectrapportage is een begeleidingsgroep ingesteld met vertegenwoordigers van de betrokken departementen, met deskundigen van decentrale overheden én met vertegenwoordigers uit het team dat werkt aan de NOVI. Hierdoor is tegelijkertijd kennis en verschillende perspectieven vanuit overheden benut én is - met oog op het bieden van toegevoegde waarde gedurende het proces - gezorgd voor korte lijnen tussen het proces van de milieueffectrapportage en de NOVI. In de begeleidingsgroep zijn de stappen voor het PlanMER uitgewerkt, heeft inhoudelijke reflectie plaatsgevonden om input te bieden bij de voorbereiding van de ontwerp-NOVI én zijn tussenproducten van het PlanMER besproken.

Betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs

Op 21 maart 2018 is de notitie Reikwijdte en Detailniveau voor PlanMER NOVI gepubliceerd. Op basis hiervan zijn de bij de doorwerking en uitvoering van de NOVI betrokken (decentrale) bestuursorganen en wettelijke adviseurs geraadpleegd over de beoogde reikwijdte en detailniveau van het PlanMER. Ook zijn zienswijzen ontvangen. De inzichten zijn na bespreking met de begeleidingsgroep meegewogen in de aanpak voor het PlanMER. In de Nota van Antwoord is aangegeven hoe met de ontvangen zienswijzen is omgegaan.

Commissie voor de milieueffectrapportage

De Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) is al in een vroeg stadium (in 2016) gevraagd om advies over het beoordelingskader voor het PlanMER (advies 3105, 12 april 2016). Vervolgens heeft de Commissie in 2018 geadviseerd over de beoogde reikwijdte en detailniveau van het PlanMER (advies 3105, juli 2018). De adviezen zijn meegewogen bij de uitvoering van de milieueffectrapportage.

Leerkring PlanMER in de geest van de Omgevingswet

De milieueffectrapportage voor de NOVI is een leertraject; samen met betrokkenen en deskundigen is gezocht naar mogelijkheden om het instrument van de milieueffectrapportage zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de strekking van de Omgevingswet én toegevoegde waarde te bieden aan de beleidsontwikkeling en besluitvorming hierover. Daarom zijn op enkele momenten in het proces gesprekken gevoerd met deskundigen op het gebied van milieueffectrapportage. Ideeën zijn - na bespreking met de begeleidingsgroep - meegewogen bij de uitvoering van de milieueffectrapportage.

Deskundigen die hebben bijgedragen aan de beoordeling op basis van expert-judgement

De beoordeling van de staat van de leefomgeving en van effecten van de NOVI is tot stand gekomen op basis van expert judgement. Dit is gebeurd tijdens reflectiesessies waar deskundigen van verschillende organisaties aan hebben bijgedragen. Ook verschillende partijen die zienswijzen hebben ingediend, zijn uitgenodigd voor deze reflectiesessies. De beoordeling is tot stand gekomen met bijdragen van onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Planbureau voor de Leefomgeving, het RIVM, de Vereniging Deltametropool, Bureau Louter, Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies, CLM Onderzoek en Advies en Royal HaskoningDHV. Het planMER en de passende beoordeling zijn uitgevoerd door Royal HaskoningDHV.