Plan-m.e.r plicht

De NOVI vormt straks een kader voor toekomstige besluiten over plannen en activiteiten die mogelijk gevolgen hebben voor het milieu. Voor dergelijke plannen moet de plan-m.e.r.-procedure worden doorlopen. Dit is wettelijk geregeld in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 7) en het Besluit m.e.r., waarin de Europese regelgeving over milieueffectrapportages is geïmplementeerd. Daarnaast wordt de plan-m.e.r. gebruikt ter ondersteuning van de visievorming én de besluitvorming over het nationaal beleid.

Verder wordt voor de NOVI ook een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 uitgevoerd. Dit wordt uitgevoerd op hoofdlijnen, aansluitend op het strategische karakter en detailniveau van de NOVI. Bij de passende beoordeling wordt getoetst of significant negatieve effecten op de wettelijke instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden worden verwacht als gevolg van de beleidskeuzes. In de Wet milieubeheer is bepaald dat ook voor plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is, de plan-m.e.r. procedure moet worden doorlopen.