Gekoppeld beleid

Daarnaast is er beleid, dat niet opgaat in de NOVI, maar dat inhoudelijk wel verband houdt met de nationale belangen die in de NOVI aan bod komen. Immers, die nationale belangen zijn vaak gestoeld op breder rijksbeleid. Onderstaand wordt dit beleid, en in sommige gevallen ook programma’s, wet- en regelgeving en verdragsinformatie genoemd.

Klik hier voor een overzicht van aan de NOVI gekoppeld beleid, weergegeven in Bijlage 3

Plannen van decentrale overheden

De Nationale Omgevingsvisie is voor heel Nederland en geeft richting voor toekomstige keuzes van de overheid. In het kader van de Omgevingswet stellen ook provincies en gemeenten provinciale Omgevingsvisies (POVI’s) en gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI’s) op (of hebben deze al opgesteld). Omgevingsvisies zijn 'zelfbindend', wat betekent dat de mgevingsvisie alleen kaderstellende verplichtingen schept voor de betreffende overheid die de visie heeft vastgesteld. De omgevingsvisies van het Rijk en van de provincies werken dus niet rechtstreeks door in de omgevingsvisies van gemeenten. De Omgevingswet kent wel het zorgvuldigheids- en motiveringsbeginsel. De gemeenteraad of provinciale staten moeten in hun omgevingsvisie laten zien dat zij de omgevingsvisies van andere relevante bestuursorganen hebben betrokken bij het opstellen van hun eigen visies (artikelen 2.2 en 3.3 Ow).