Biodiversiteit

Het Nederlandse beleid gebruikt voor biodiversiteit de internationaal geaccepteerde definitie van de Verenigde Naties uit de Conventie voor Biologische Diversiteit (CBD) uit 1992. De CBD omschrijft biodiversiteit als: 'de variabiliteit in organismen uit de gehele wereld, waaronder terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen en de ecologische verbanden waar ze deel van uitmaken; de diversiteit betreft de variatie binnen soorten (genen), tussen soorten en tussen ecosystemen (CBD, 2018). In de planMER van de NOVI worden binnen het onderwerp natuur ook andere indicatoren betrokken zoals areaal natuurgebieden, milieucondities en verbondenheid. Daarom is er voor gekozen om de indicator biodiversiteit te beperken tot de Rode Lijst-soorten en indien nodig aangevuld met gegevens van meer algemene soorten. Op deze manier komen alle thema’s die bij de Balans van de Leefomgeving gebruikt worden om het natuurbeleid te evalueren in de planMER aan de orde. Zie voor een verdere toelichting de beschrijving onder ‘huidige staat’. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Areaal Natuurgebieden

Dit criterium omvat het areaal van natuurgebieden in Nederland. Het gaat hierbij met name om de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland. Binnen de Natura 2000-begrenzing ligt vaak ook een opgave voor de omvorming van landbouw naar natuur, maar dit valt binnen de doelstelling van het NNN en wordt daarom niet apart beschouwd. De kwaliteit van de natuurgebieden wordt beoordeeld onder ‘soorten & habitats’ (milieucondities) en zal uiteindelijk terug te zien zijn in de biodiversiteit. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Verbondenheid

Met verbondenheid wordt de ruimtelijke samenhang van natuurgebieden bedoeld. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Soorten & habitats (milieucondities)

Dit criterium omvat milieucondities die nodig zijn voor een duurzame instandhouding van soorten en habitats. De focus ligt hierbij met name op stikstofdepositie, verzuring en verdroging. Maar ook vermesting in zowel zet als zout water speelt een rol. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….