Emissie & vastlegging broeikasgassen

Onder broeikasgassen worden de volgende gassen verstaan: kooldioxide (CO2), methaan, distikstofoxide (N2O/lachgas) en fluorhoudende gassen. De emissie en vastlegging van deze gassen spelen een belangrijke rol in het beperken van de klimaatverandering. Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering in de emissie en vastlegging van broeikasgassen. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Hitte & droogte

De kans op het aantal zomerse dagen en droogte (als gevolg van het uitblijven van neerslag) neemt toe. Voor de indicator hitte en droogte is gekeken naar de verandering in de intensiteit en periode van hitte en droogte. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Wateroverlast

Deze indicator gaat in op de verandering in de kans op voorkomen en de gevolgen van wateroverlast. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….