Overstromingen

Tijdens extreme storm-omstandigheden op zee of in perioden met extreme neerslag, bestaan er risico’s op overstromingen vanuit de zee of rivieren. Bij overstromingen wordt gekeken naar het overstromingsrisico, voortkomend uit de kans op een overstroming en de gevolgen van een overstroming. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Aardbevingen

Een aardbeving is een trillende of schokkerende beweging van de aardkorst. Aardbevingen kunnen ontstaan als er in de ondergrond veel energie vrij komt. Aardbevingen kunnen ook het gevolg zijn van gaswinning. Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering in de kans van optreden en de gevolgen van aardbevingen in Nederland. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Milieurampen

Rampen door toedoen van economische activiteiten waar al dan niet opzettelijk een grote hoeveelheid verontreinigende (chemische) stoffen in het milieu (via water, bodem of lucht) vrijkomt, zijn milieurampen. Een afweging wordt gemaakt tussen de kans dat een milieuramp kan gebeuren en de gevolgen van de milieuramp, en hoe de risico’s van economische activiteiten daaraan bij dragen. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….

Verkeersveiligheid

Bij deze indicator wordt gekeken naar de verandering het aantal verkeerslachtoffers, het gedrag van verkeersdeelnemers en de mobiliteitsontwikkelingen. Klik hier voor een verder beschrijving van deze indicator….