Overstromingen

Waterkeringen beschermen Nederland tegen overstromingen vanaf zee of van rivieren. Middels het Hoogwaterbeschermingsprogramma is en wordt gewerkt aan verbeteringen van de keringen. Dit is nodig omdat een deel van de waterkeringen niet voldoet aan de nieuwe normen voor waterveiligheid. Door klimaatverandering is er een grote en urgente waterveiligheidsopgave, waardoor veel knelpunten moeten worden aangepakt. Door de lopende dijkversterkingen vermindert de kans op dijkdoorbraken aanzienlijk.

De huidige staat ten aanzien van overstromingen is overwegend goed te noemen. De meeste waterkeringen voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen, maar er zijn nog enkele knelpunten die moeten worden opgelost. Momenteel voldoet meer dan de helft van de keringen (ca. 1700 tot 1800 km) langs de rivieren naar verwachting niet aan de nieuwe normen en moeten voor 2050 worden verbeterd.

De staat ten aanzien van overstromingen blijft bij voortzetting van bestaand beleid overwegend goed te noemen. De meeste waterkeringen voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen, in 2030 zijn er nog enkele knelpunten die moeten worden opgelost. Door kust- en dijkversterkingen zullen in 2050 alle primaire waterkeringen aan de normen voldoen die zijn vastgesteld. Op de langere termijn (na 2050) neemt de kans op overstroming als gevolg van de effecten van klimaatverandering toe en door toenemende verstedelijking worden ook de potentiële gevolgen op die langere termijn groter.