Verkenning van alternatieve beleidsopties

Een belangrijk onderdeel van de reflectie gedurende het proces vormde het verkennen van alternatieve beleidsopties in een vroeg stadium van de planvoorbereiding, op een moment dat dit meerwaarde had in het proces. Tijdens een verdiepingsfase zijn voor de vier strategische beleidsopgaven de opgaven verdiept en beleidsopties verkend, in samenspraak met een breed scala aan deskundigen van betrokken departementen, decentrale overheden en van verschillende rijksinstituten. Ook zijn op enkele momenten externe kennishouders en maatschappelijke partners hierbij geraadpleegd.

Voor de alternatieve beleidsopties zijn de kansen en risico’s globaal in beeld gebracht. Vanuit het plan-m.e.r.-proces is het ‘Rad van de Leefomgeving’ ingebracht om te zorgen voor een brede beschouwing van mogelijke voor- en nadelen voor de fysieke leefomgeving. Het inzicht in de alternatieve beleidsopties - met kansen en risico’s - legde de basis voor de uitwerking van de ontwerp-NOVI; het in 2018 gepubliceerde Kabinetsperspectief gaf hiervoor de richting. Op deze wijze is in het plan-m.e.r.-proces invulling gegeven aan de beschouwing van alternatieven; op het moment dat dit het meest meerwaarde bood in het proces.

Hierna is een overzicht opgenomen van de alternatieve beleidsopties die zijn verkend én waarvoor de belangrijkste kansen en risico’s zijn uitgewerkt. In het achtergronddocument ‘Beschouwing van beleidsopties voor de NOVI’ zijn deze verder toegelicht.

Overzicht alternatieve beleidsopties die voor de vier beleidsprioriteiten zijn verkend

Beleidsopties ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

 

Beleidsopties duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

  1. Lage temperatuur warmte

  2. Hoge temperatuur warmte

  3. Kracht en licht

  4. Mobiliteit

  5. Voedsel en natuur

  6. Klimaatadaptatie

  7. Inzet rijksgronden en Rijk vastgoed als vliegwiel

  8. Kraam- en versnellingskamers klimaat

   
   1. Versterken van de internationale netwerkpositie

   2. Ontwikkelen van duurzame en concurrerende stedelijk-economische netwerken

   3. Verduurzaming van regio’s en steden met een uitstekend woon-, werk- en leefklimaat

   > Lees verder voor een beschouwing van deze beleidsopties

    

   > Lees verder voor een beschouwing van deze beleidsopties

      

   Beleidsopties sterke en gezonde steden en regio’s

    

   Beleidsopties toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

    1. Accommoderen groei in het stedelijk kerngebied en de stedelijke netwerken

    2. Vitaliteit in krimpgebieden

    3. Inclusieve samenleving

    4. Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving en duurzame mobiliteit

     
     1. Natuur: optimaliseren versus transformeren

     2. Landbouw: optimaliseren versus transformeren

     3. Landschap: optimaliseren versus transformeren

     4. Veenweidegebieden: optimaliseren versus transformeren

     > Lees verder voor een beschouwing van deze beleidsopties

      

     > Lees verder voor een beschouwing van deze beleidsopties