Hoofdstuk 4 | KANSEN EN RISICO’S VAN BELEIDSKEUZES IN DE ONTWERP-NOVI

In de fysieke leefomgeving komt een groot aantal opgaven bij elkaar, werken op elkaar in en wedijveren om de (milieu)ruimte. De ontwerp-NOVI bevat strategische nationale keuzes voor een samenhangende, integrale aanpak op nationale schaal, over sectoren heen. De nadruk ligt hierbij op de vier prioriteiten:

  1. Ruimte voor de klimaatadaptatie en energietransitie

  2. Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

  3. Sterke en gezonde steden en regio's

  4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Voor deze prioriteiten is sprake van complexe, omvangrijke en dringende opgaven die voortkomen uit of samenhangen met de grote maatschappelijke transities waar we in Nederland voor gesteld staan. Politieke en maatschappelijke keuzes zijn vooral nodig om op deze prioriteiten voortgang te boeken op een wijze die draagvlak heeft en bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de verwachte effecten van de ontwerp-NOVI. Of zich effecten daadwerkelijk zullen voordoen en de aard van effecten hangt af van de uitvoering en doorwerking van het voorgestelde beleid en daarmee het doelbereik. Dit hangt bijvoorbeeld af van de mate van concreetheid van de keuzes in de ontwerp-NOVI, van de kaders waarin vervolgbesluiten worden genomen (wie gaat er over) en van de instrumenten die worden ingezet voor de uitvoering van het beleid (de wijze van sturing). De gedeelde verantwoordelijkheid voor de zorg voor de fysieke leefomgeving en voor de samenwerking aan de opgaven en transities in de fysieke leefomgeving maakt de uitvoering van het beleid een complexe opgave met betrokkenheid van een groot aantal partijen.

Hoewel de uitvoering van het beleid en daarmee het doelbereik en de effecten nog met onzekerheid zijn omgeven, ontstaat toch een beeld van de kansen en risico’s voor de fysieke leefomgeving. In de eerstvolgende paragraaf wordt een algemeen beeld geschetst van de effecten van de ontwerp-NOVI. Vervolgens wordt in paragraaf 2 tot en met 5 ingezoomd op de specifieke kansen en risico’s van voorgestelde beleidskeuzes voor de vier beleidsprioriteiten. Paragraaf 6 gaat vervolgens in op de samenhangende effecten voor specifieke gebieden waar belangrijke keuzes samenvallen. Ten slotte geeft paragraaf 7 een beeld van de mogelijke grensoverschrijdende kansen en risico’s voor buurlanden.