De kansen en risico’s in beeld

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Concrete effecten zijn nu nog niet aan de orde. Of zich effecten zullen voordoen én de aard en omvang van eventuele effecten (zowel positief als negatief) hangt af van de nadere uitwerking van het beleid in vervolgbesluiten en plannen van zowel Rijk als van de decentrale overheden. De voorgestelde beleidskeuzes betreffen principiële strategische keuzes die richting geven aan in de toekomst te nemen besluiten en de nader uit te werken plannen. Met oog op die toekomstige besluiten, doen zich als gevolg van de beleidskeuzes wel kansen en risico’s voor, voor de fysieke leefomgeving. Hierna zijn de kansen en risico’s van de beleidskeuzes in beeld gebracht aan de hand van het ´Rad van de Leefomgeving´. De belangrijkste conclusies zijn per kwadrant van het Rad toegelicht.

Met de (autonome) referentiesituatie in 2030 als vertrekpunt, geven de groene pijlen kansen weer voor verbetering van de staat van de fysieke leefomgeving en geven de rode pijlen risico’s weer voor verslechtering van de staat van de fysieke leefomgeving. De dikte van de pijlen wordt bepaald door het aantal beleidskeuzes in de ontwerp-NOVI dat leidt tot een kansen en/of risico voor de specifieke aspecten uit het Rad; hoe dikker een pijl, hoe meer kansen of risico’s. De dikte van de pijlen zegt dus niets over de aard of omvang van kansen en risico’s of de aannemelijkheid dat deze zich kunnen voordoen; de complexiteit en daarmee samenhangende onzekerheden over de uitvoering van het beleid zijn hiervoor te groot.

Het onderstaande figuur van het RAD is op 2 manieren interactief. (1) De buitenste rand van het RAD is interactief. Wanneer u op bijv. het aspect 'Milieukwaliteit & gezondheid' gaat staan verschijnt er een pop-up. Wanneer u op de pop-up klikt komt u uit bij een toelichting op de effectbeoordeling van het betreffende aspect. (2) Ook de pijltjes in het onderstaande figuur van het RAD zijn interactief. Wanneer u op een pijltje klikt verschijnt er een pop-up met de belangrijkste kansen of risico's per aspect in relatie tot de beleidskeuzen in deze prioriteit. Deze informatie is ook weergegeven in het samenvattende overzicht van de kansen en risico's van dit aspect.

Overslaan: Interactieve visual (Genially)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Figuur 4.5 | Kansen en risico’s van beleidskeuzes over duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland