Goede omgevingskwaliteit

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

Het behoud van het groeivermogen van de Nederlandse economie en de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie brengt risico’s met zich mee voor natuur, landschap en openbare ruimte. Daar waar industriegebieden ruimte nodig hebben om de duurzame transities te kunnen accommoderen en infrastructuur verbeterd moet worden, bestaat een risico op verstoring van natuur (zie ook Arcadis, 2017; Rijkswaterstaat & Royal HaskoningDHV, 2014). Ook kunnen natuurgebieden in omvang afnemen of samenhang en milieucondities verslechteren.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Een te hoge dichtheid van bebouwing kan ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte. Voor de aanlanding van bestaande en nieuwe internationale datakabels via de Noordzee is een ruimtelijke reservering gewenst. Er is veel meer ruimte noodzakelijk voor antennes en masten ten opzichte van de huidige situatie. De ingrepen kunnen waardevolle landschappen en archeologische waarden mogelijk verstoren. Uitgaande van minder lozing van warm afvalwater op het oppervlaktewater (als gevolg van hergebruik van water) is er wel sprake van een kans op verbetering van het oppervlaktewater.

Door spreiding van recreatie worden ook in relatief stille en donkere gebieden (buiten de Randstad) een toename van toerisme verwacht. Dit vormt een risico voor deze gebieden met betrekking tot stilte en duisternis, evenals waardevolle landschappen. Door spreiding van toerisme neemt de recreatiedruk (en daarmee de verstoring op natuurwaarden) in bijvoorbeeld kustplaatsen ter hoogte van Natura 2000-gebieden wel af. Het is echter maar de vraag of dit ook resulteert in een positief effect op natuur. In andere gebieden neemt de recreatiedruk weer toe waardoor de verstoring van natuurwaarden ook zal toenemen. In enkele gebieden zoals het IJsselmeergebied en de Veluwe is dit in de huidige situatie al een groot probleem.

Belangrijkste kansen: oppervlaktewater, biodiversiteit, areaal natuurgebieden, verbondenheid, soorten & habitats, waardevolle landschappen, openbare ruimte en erfgoed & archeologie.

Belangrijkste risico’s: stilte en duisternis, biodiversiteit, areaal natuurgebieden, verbondenheid, soorten & habitats, waardevolle landschappen, openbare ruimte, erfgoed & archeologie.