Veilige en gezonde leefomgeving

Duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland

De inzet naar een meer circulaire en CO2-neutrale en meer duurzame economie genereert kansen voor het klimaat. Het slim positioneren van datacenters en energie-intensieve industrie nabij belangrijke aanlandingspunten voor duurzame energie biedt kansen voor de reductie van de emissie van broeikasgassen. Er wordt beter gebruik gemaakt van restwarmte, waardoor er minder uitstoot plaats vindt. Ook het klimaat- en energieneutraal bouwen van kantoren en woningen zorgt voor een afname van CO2-uitstoot.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Het stimuleren goede (grensoverschrijdingen) OV-verbindingen kan leiden tot een modal shift (van milieubelastende vervoerwijzen naar milieuvriendelijke bijvoorbeeld) met meer vervoer over het spoor (en daarmee minder CO2-uitstoot en milieuhinder). Het investeren in een aantrekkelijk, gezonde en veilige leefomgeving stimuleert daarnaast gezond gedrag.

Tegelijk brengt de transitie naar een meer duurzame en circulaire economie ook risico’s met zich mee. Ruimtebeslag, de komst van nieuwe functies en de hiermee gepaard gaande logistiek leiden tot risico’s voor milieu en gezondheid, met name in de omgeving van woongebieden en in gebieden waar haven- en industriegebieden worden getransformeerd naar woongebied. Er kan sprake zijn van een toenemende uitstoot van luchtverontreinigende stoffen, geluidshinder en geur. Ook is er impact op de omgevingsveiligheid. Dit brengt risico’s met zich mee voor de milieugezondheid, milieurampen en emissie van broeikasgassen.

Het behoud van het groeivermogen van de Nederlandse economie brengt risico’s met zich mee voor milieu & gezondheid: in gebieden waar industrieën worden geclusterd en haven- en industriegebieden ruimte nodig hebben om de duurzame transities te kunnen accommoderen bestaat een risico op toename van milieudruk op de het leefmilieu en gezondheid. Het actief ruimte bieden aan nieuwe energie intensieve industrie kan bovendien leiden tot een verhoogd risico op milieu-incidenten.

Tot slot zijn er ook kansen voor het verhogen van de verkeersveiligheid door het sturen op een slimme spreiding van toerisme en recreatie.

Belangrijkste kansen: milieugezondheidsrisico, gezond gedrag, verkeersveiligheid, emissie & vastlegging van broeikasgassen.

Belangrijkste risico’s: milieugezondheidsrisico, milieurampen, emissie & vastlegging van broeikasgassen.