De kansen en risico’s in beeld

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Concrete effecten zijn nu nog niet aan de orde. Of zich effecten zullen voordoen én de aard en omvang van eventuele effecten (zowel positief als negatief) hangt af van de nadere uitwerking van het beleid in vervolgbesluiten en plannen van zowel Rijk als van de decentrale overheden. De voorgestelde beleidskeuzes betreffen principiële strategische keuzes die richting geven aan in de toekomst te nemen besluiten en de nader uit te werken plannen. Met oog op die toekomstige besluiten, doen zich als gevolg van de beleidskeuzes wel kansen en risico’s voor, voor de fysieke leefomgeving. Hierna zijn de kansen en risico’s van de beleidskeuzes in beeld gebracht aan de hand van het ´Rad van de Leefomgeving´. De belangrijkste conclusies zijn per kwadrant van het Rad toegelicht.

Het onderstaande figuur van het RAD is op 2 manieren interactief. (1) De buitenste rand van het RAD is interactief. Wanneer u op bijv. het aspect 'Milieukwaliteit & gezondheid' gaat staan verschijnt er een pop-up. Wanneer u op de pop-up klikt komt u uit bij een toelichting op de effectbeoordeling van het betreffende aspect. (2) Ook de pijltjes in het onderstaande figuur van het RAD zijn interactief. Wanneer u op een pijltje klikt verschijnt er een pop-up met de belangrijkste kansen of risico's per aspect in relatie tot de beleidskeuzen in deze prioriteit. Deze informatie is ook weergegeven in het samenvattende overzicht van de kansen en risico's van dit aspect.

Interactieve visual

Figuur 4.3 | Kansen en risico’s van beleidskeuzes over ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie