Economische omgeving

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie brengt veel kansen met zich mee voor de Nederlandse economie. Duurzame energie en het gebruik van warmtenetten genereren minder behoefte aan minerale en fossiele hulpbronnen. Het landgebruik wordt duurzamer en er zijn kansen voor het energienetwerk (het energienetwerk verbetert, wordt klimaatbestendiger en afstanden waarover energie getransporteerd moet worden nemen af).

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Extra inzet op meer duurzame energie maakt Nederland daarnaast minder afhankelijk voor wat betreft energie van het buitenland. Dit is positief beoordeeld voor wat betreft de nationale veiligheid. Ook neemt de werkgelegenheid gerelateerd aan de aanleg van duurzame energie (bouw, installatie en assemblage) en daarmee ook het verdienvermogen toe (zie ook TNO, 2019). Schaalvergroting biedt kansen voor innovatie (denk bijvoorbeeld aan het combineren van windparken met aquacultuur en alternatieve vormen van visserij, natuurversterking door oesterbanken en energie uit zon en getijdenstromen). Een verbeterde toegang tot duurzame energie biedt tenslotte een vestigingsplaats voordeel voor bedrijven.

Overheden en gebruikers werken gezamenlijk aan een duurzame zoetwatervoorziening. Dit biedt kansen voor de voorraad drinkwater in Nederland en het beheersen van verzilting. De realisatie van windturbines op zee kan ten koste gaan van de beschikbare ruimte voor visserij. Dit brengt risico’s met zich mee voor werkgelegenheid en verdienvermogen in deze sector.

Een beperkt aantal aanlandingspunten voor wind op zee doet het risico van congestie toenemen. Ook verhoogt dit de kwetsbaarheid ten aanzien van nationale veiligheid. Een laatste risico hangt samen met de clustering van duurzame energie. Indien bij de plaatsing onvoldoende rekening gehouden wordt met bestaande kwaliteiten kan dit ten kosten gaan van de aantrekkelijkheid van een gebied en daarmee de kwaliteiten van vestigingslocaties.

Belangrijkste kansen: drinkwater, minerale & fossiele hulpbronnen, duurzaam landgebruik, werkgelegenheid, verdienvermogen, kennis & innovatie, nationale veiligheid, energienetwerk en vestigingslocaties.

Belangrijkste risico’s: nationale veiligheid, werkgelegenheid, verdienvermogen, energienetwerk en vestigingslocaties.