Samenvattend overzicht van kansen en risico’s

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Belangrijkste kansen

Belangrijkste risico’s

Beleidskeuze 1.1: Nederland is in 2050 klimaatbestendig en water robuust

 • Kans op verbeteren kwaliteit bodem en ondergrond

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans op beperken kans en gevolgen van overstromingen vanuit de rivieren en de zee

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans op toename volume en kwaliteit drinkwater

 • Kans op betere garantie nationale veiligheid

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename areaal natuurgebieden

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans voor verbetering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatie

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico voor afname areaal natuurgebieden

 • Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor verslechtering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 

Beleidskeuze 1.2: De Noordzee biedt kansen voor inpassing duurzame energie

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op afname volume minerale en fossiele hulpbronnen

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans op toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans voor verbetering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op betere garantie nationale veiligheid

 • Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod voor energie door de aanwezigheid van energie infrastructuur

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Risico op afname kwaliteit en het natuurlijk systeem van de bodem en ondergrond

 • Risico op afname areaal stille, rustige en donkere gebieden

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico voor afname areaal natuurgebieden

 • Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor verslechtering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico op slechtere garantie nationale veiligheid

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Risico voor verslechtering nationale veiligheid

 • Risico op afname aantal banen in sectoren

 • Risico op afname verdienvermogen in sectoren

 • Risico op verslechtering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energie infrastructuur

 • Risico op afname aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

Beleidskeuze 1.3: Energie infrastructuur voor duurzame energie

 • Kans op afname gevolgen van overstromingen vanuit de rivieren en de zee

 • Kans op afname kans en het gevolg van milieurampen als gevolg van risico’s van economische activiteiten

 • Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energieinfrastructuur

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering in aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico op behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

Beleidskeuze 1.4: Realiseren opgave duurzame energie op land

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op verbeteren kwaliteit bodem en ondergrond

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename areaal natuurgebieden

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans voor verbetering milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kans op toename kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen

 • Kans op toename duurzaam beheer van het areaal buitengebied

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op verbetering verbondenheid vraag en aanbod energie door de aanwezigheid van energie infrastructuur

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op verbetering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Risico op afname kwaliteit en het natuurlijk systeem van de bodem en ondergrond

 • Risico op verslechtering kwaliteit en natuurlijk systeem van het grondwater

 • Risico op verslechtering kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlaktewater

 • Risico op afname areaal stille, rustige en donkere gebieden

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico op afname areaal natuurgebieden

 • Risico op afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico op afname kwaliteit van de openbare ruimte

 • Risico voor behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Risico op afname kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Risico op afname areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Risico op vermindering aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen

 • Risico op afname aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden