Veilige en gezonde leefomgeving

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

De beleidskeuzes in deze prioriteit bieden kansen voor het klimaat en dragen bij aan het beperken van de veiligheidsrisico’s. De emissie van broeikasgassen (= fossiele CO2) neemt af door de inzet van duurzame energie op de Noordzee en op land, het gebruik van warmtenetten en de CO2-opslag in gasvelden. Een aandachtspunt bij CO2-opslag in de zeebodem vormt lekkage van (oude) putten. Hierdoor kan lokaal CO2 ontsnappen in de atmosfeer. Het reserveren van voldoende ruimte voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen en het behouden van een sterke waterkeringen volgens het principe ‘zacht waar het kan, hard waar het moet’ beperkt daarnaast de kans op overstromingen (en de gevolgen daarvan).

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Ook stresstesten beperken risico’s op het gebied van overstromingen, evenals hitte en droogte en wateroverlast. Ingrepen in de bodem (b.v. geothermie en CO2-opslag) dienen zodanig te worden ingericht dat geen bevingen kunnen optreden. Bij de plaatsing van boringen moet bijvoorbeeld rekening worden gehouden met voldoende afstand van breukzones.

Tenslotte reduceert de aanleg van een robuuste klimaatbestendige energieinfrastructuur de gevolgen van eventuele overstromingen en beperkt de kansen op milieurampen.

Belangrijkste kansen: overstromingen, milieurampen, hitte & droogte, wateroverlast en emissie & vastlegging van broeikasgassen.

Belangrijkste risico’s: -