Woonomgeving

Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Het verbeteren en klimaatbestendiger maken van de energie infrastructuur betekent een betere garantie op het leveren van (duurzame) energie. Dit is positief beoordeeld voor woningbouwlocaties en voorzieningen. De realisatie van waterveiligheidsmaatregelen (b.v. verbeteren waterkeringen) biedt kansen om recreatie in te passen in het ontwerp (b.v. aanleg fietspaden of wandelroutes). Clustering van duurzame energie geeft in potentie risico’s voor recreatie, woningbouw en voorzieningen: bijvoorbeeld windturbines of zonnevelden kunnen mogelijk als hinderlijk worden ervaren vanuit de recreant. Aan de andere kant wordt door het clusteren van duurzame energie andere gebieden ontzien.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Ook het hanteren van een voorkeursvolgorde voor zonne-energie (waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar gebieden met lagere waarden vanuit landschap e.d.) bieden kansen voor woningen en voorzieningen.

Belangrijkste kansen: woningbouwlocaties, voorzieningen en recreatie.

Belangrijkste risico’s: woningbouwlocaties, voorzieningen en recreatie.