Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Wat is het toekomstperspectief en ambitie?

Klimaatverandering, energietransitie en de nationale en internationale klimaatdoelen hebben grote impact op de fysieke leefomgeving en vragen om afwegingen en vergaande keuzes in de inrichting van onze fysieke leefomgeving (zowel boven- als ondergronds).

Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met minimaal 49 procent en in 2050 met 95 procent verminderen (beiden ten opzichte van 1990). Dit moet in de eerste plaats mogelijk worden door energiebesparing. Hoe minder energie door huishoudens, bedrijven en anderen wordt gebruikt, hoe kleiner de noodzakelijke ruimte voor bijvoorbeeld windturbines en zonne-energie om in de vraag naar energie te voorzien. Al vóór 2030 zijn belangrijke systeemkeuzen nodig voor opwekking, transport, distributie en opslag van energie. Een duurzaam energiesysteem vergt meer ruimte dan een fossiel systeem. Deze ruimte is in Nederland – waar elke vierkante meter al een (of meerdere) bestemming(en) heeft – schaars, niet vanzelfsprekend.

Figuur 4.2 | Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie

Een goede ruimtelijke aanpak van de transitie, inclusief het maken van (soms ingrijpende) ruimtelijke keuzes, is daarmee één noodzakelijke voorwaarde voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ruimte voor innovatie is daarbij essentieel.

Klimaatadaptatie vraagt om belangrijke keuzes en robuuste inrichting van zowel de steden als het landelijk gebied. Hierbij is speciale aandacht nodig voor de infrastructuur, waaronder die van de energievoorziening. Er moet voldoende ruimte worden gereserveerd om de effecten van klimaatverandering voor Nederland, waaronder die op waterveiligheid, te verkleinen en beheersbaar te houden. En minstens zo belangrijk is dat bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving rekening wordt gehouden met de klimaatverandering. Immers dergelijke ingrepen zijn kostbaar en moeten tientallen jaren meegaan. Een klimaatbestendig Nederland is ingericht op de gevolgen van klimaatverandering en stijging van de zeespiegel.

Lees verder voor de NOVI over Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie