Samenhangende effecten in gebieden

In bepaalde gebieden moeten meerdere beleidskeuzes tegelijkertijd worden uitgewerkt. Er dient dan te worden bekeken of effecten onderling afhankelijk zijn en er sprake is van samenhangende effecten. Bovendien kunnen de keuzes hier leiden tot conflicterende claims en kunnen keuzes conflicteren met andere ontwikkelingen en/of bestaand gebruik. De druk op deze gebieden is groot, waarvoor gebiedsgericht maatwerk nodig. Op basis van de effectbeschouwing zijn vier gebieden geïdentificeerd die nadrukkelijk aandacht behoeven en waarvoor in dit planMER specifieke aandachtspunten in beeld zijn gebracht. Het betreft de stedelijke regio’s, het landelijk gebied, haven- en industriegebieden en de Noordzee. Bij de uitwerking van programma’s, perspectiefgebieden en bij andere vervolgbesluiten is een integrale afweging van belangen en kansen en risico’s nodig; dit is verder toegelicht in hoofdstuk 6. Hierna zijn voor de vier genoemde gebieden aandachtspunten uitgewerkt die van belang zijn om hierbij te overwegen. Specifieke aandachtspunten voor Natura 2000-gebieden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5.

Figuur 4.10 | Gebieden waar beleidskeuzes en bijbehorende kansen en risico’s samenvallen.

In de navolgende paragrafen komen de volgende gebieden aan de orde: