Economische omgeving

Sterke en gezonde steden en regio’s

In compacte steden kunnen mensen zich gemakkelijker en efficiënter verplaatsen met de fiets, te voet en met het openbaar vervoer. Met meer economische activiteiten, bewoners en bezoekers neemt de mobiliteit toe. Hoewel infrastructuur beter kan worden benut, is de vraag of het groeiend OV-gebruik op langere termijn in de steden kan worden geaccommodeerd zonder aanvullende investeringen.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Het mobiliteitssysteem dient te worden ingericht op de vereisten van relatief compacte en verdichte steden en dus ruimte moeten bieden aan fietsers, voetgangers en OV-gebruikers en die moeten faciliteren. Het mobiliteitssysteem in en rondom de steden wordt daartoe meer geïntegreerd en duurzaam ingericht, waarbij modaliteiten op hun specifieke kwaliteiten worden benut en in stedelijke centra de ruimte voor de privéauto wordt beperkt.

Het koppelen van vervoersmodaliteiten en efficiënter gebruik van het mobiliteit systeem genereert kansen voor economische vitaliteit: een betere bereikbare stad is positief voor de werkgelegenheid en een afname van verkeersknelpunten/files verbetert het verdienvermogen. Het is echter nog onzeker hoe het bezit versus het gebruik in mobiliteit zich ontwikkelt. Ook innovaties in mobiliteit en organisatie er van (b.v. MaaS) kunnen worden gestimuleerd. Een duurzame ontwikkeling van steden draagt bij aan de werkgelegenheid en verdienvermogen. Evenals het inzetten op versterken van de vitaliteit en leefbaarheid in gebieden met bevolkingsdaling. Een duurzame inrichting van steden met oog voor kwaliteit biedt daarnaast potentie om het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren en te voorzien van voldoende duurzame energie (zie ook Arcadis, 2017).

Aan de andere kant kan compacte verstedelijking (indien over de grenzen van verdichting heen wordt gegaan) risico’s opleveren voor de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich te gaan vestigen. Indien onvoldoende wordt geïnvesteerd in mobiliteit kan de bereikbaarheid mogelijk gaan knellen bij verdere verdichting. Dit vormt een aandachtspunt. Maatregelen tegen droogte (vanuit een klimaatbestendige inrichting) hebben een positief effect op de drinkwatervoorziening. De beschikbaarheid van drinkwater kan beter worden gegarandeerd.

Belangrijkste kansen: drinkwater, werkgelegenheid, verdienvermogen, kennis & innovatie, bereikbaarheid, energienetwerk en vestigingslocaties.

Belangrijkste risico’s: bereikbaarheid en vestigingslocaties.