Goede omgevingskwaliteit

Sterke en gezonde steden en regio’s

Een meer klimaatbestendige inrichting van steden en regio’s biedt veel kansen voor een goede omgevingskwaliteit. Voor natuur liggen er kansen voor het vergroten van de biodiversiteit binnen stedelijk gebied. Dit kan door meer groen en water in (en aan de randen van) de stad. Een natuur-inclusieve stad met doorlopende groenstructuren en ecologische verbindingszones biedt veel kansen voor natuur. Ook kan het areaal natuurgebied hierdoor toenemen en treedt als gevolg van een meer compacte stad mogelijk minder versnippering op van natuur buiten de stad (verbondenheid).

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Echter door de grenzen aan de inbreiding bestaat de mogelijkheid dat toch ruimte nodig is voor de verstedelijking. Hier bestaat een risico op een toename van de milieudruk. Uitbreiding van infrastructuur en meer opstap- of overslagmogelijkheden kunnen ten kosten gaan van de kwaliteit van de openbare ruimte, soorten en habitats en verbondenheid van natuurgebieden.

Een compacte verstedelijking biedt ook kansen om waardevolle landschappen buiten de stad (bijvoorbeeld het Groene Hart) te sparen (zie ook PBL, 2019 voor nadere informatie), de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren en over te gaan tot herontwikkeling van bebouwd cultureel erfgoed. De kwaliteit van de openbare ruimte kan echter ook afnemen indien over de grenzen van verdichting wordt heengegaan. Hetzelfde geldt voor waardevolle landschappen grenzend aan stedelijk gebied. Indien wordt besloten om buiten te stad uit te breiden bestaat het risico dat dit ten koste gaat van deze landschappen. Het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid van gebieden met bevolkingsdaling genereert ook kansen voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in die gebieden (b.v. in de provincies Friesland of Zeeland).

Verder vormt de toenemende druk op de omvang en kwaliteit van de openbare ruimte een risico als gevolg van de keuze voor compacte verstedelijking. De keuze voor een integrale verstedelijkingsstrategie draagt bij aan het beheersen van eventuele risico’s die gepaard gaan met (compacte) verstedelijking en voor het benutten van kansen voor de leefomgeving.

Belangrijkste kansen: biodiversiteit, verbondenheid, soorten & habitats, waardevolle landschappen, openbare ruimte, erfgoed & archeologie.

Belangrijkste risico’s: waardevolle landschappen, openbare ruimte, verbondenheid en soorten & habitats.