Woonomgeving

Sterke en gezonde steden en regio’s

Een duurzame inrichting van de gebouwde omgeving biedt kansen om de leefbaarheid van steden te verbeteren door o.a. aanpassingen aan klimaatveranderingen (voldoende wateropvang), kwaliteitsverbetering (voldoende groen, ontwikkeling cultureel erfgoed) en de aanleg extra recreatiemogelijkheden. Ook wordt ingezet op een betere bereikbaarheid van steden en het aansluiten van een woonaanbod bij de woningbehoefte. Dit vergroot de aantrekkelijkheid voor wonen, voorzieningen en recreatie. Het versterken van de vitaliteit en leefbaarheid in gebieden met bevolkingsdaling draagt ook positief bij aan de aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van voorzieningen in krimpgebieden. Binnen Nederland neemt hierdoor ook de gelijke kans om deel te nemen aan de samenleving toe.

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Een compacte verstedelijking kan aan de andere kant mogelijk ten kosten gaan van deze kwaliteiten wanneer een te hoge verdichting optreedt. Dit vormt een risico voor de kwaliteit van woningbouwlocaties en voorzieningen. Minder knelpunten met betrekking tot bereikbaarheid bieden kansen om de sociale samenhang te verbeteren. Een duurzame en klimaatbestendige stad of regio met meer groen en ontmoetingsruimten kan hier ook aan bijdragen. Tot slot brengt een compacte stad ook risico’s voor sociale samenhang en inclusiviteit met zich mee: een grotere vraag in de binnensteden zorgt voor hogere prijzen van woningen (met kans op sociale segregatie). Ouderen en armere bevolkingsroepen worden hierdoor mogelijk uit de stad gedrukt.

Belangrijkste kansen: woningbouwlocaties, voorzieningen, recreatie, sociale samenhang en inclusiviteit.

Belangrijkste risico’s: woningbouwlocaties, voorzieningen, sociale samenhang en inclusiviteit.