Goede omgevingskwaliteit

Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Een toekomstbestendige inrichting en gebruik van het landelijk gebied versterkt de benutting van ecosysteemdiensten en biodiversiteit. Een landgebruik dat de omgevingskwaliteiten versterkt zorgt voor schoon grond- en oppervlaktewater en een schone lucht (en daarmee kansen voor biodiversiteit en natuurgebieden). Het verlagen van de snelheid van bodemdaling in veenweidegebieden biedt kansen voor het verbeteren van de waterkwaliteit (minder oxidatie) en bodem (minder inklinking met mogelijke schade aan historisch erfgoed als gevolg).

Klik op het plaatje links voor een vergroting van het RAD van de leefomgeving

Het opzetten van het waterpeil in veenweidegebieden leidt tot verstoring van de huidige doelen voor Natura 2000 en de landschappelijke kwaliteit. Aan de andere kant ontstaan kansen voor andere natuur- en landschappelijke waarden en de openbare ruimte. Waardevolle landschappen kunnen behouden en ontwikkeld worden door de afstemming van functies en landgebruik op de karakteristieken van de ondergrond.

De landschappelijke kwaliteiten veranderen en versterken. Deze vernieuwing betekent voor sommige mensen een lagere belevingswaarde van het landschap.

Belangrijkste kansen: biodiversiteit, areaal natuurgebieden, verbondenheid, soorten & habitats, bodem & ondergrond, grondwater, oppervlaktewater, waardevolle landschappen, erfgoed & archeologie, openbare ruimte.

Belangrijkste risico’s: grond- en oppervlaktewater, biodiversiteit, areaal natuurgebieden, verbondenheid, soorten & habitats en waardevolle landschappen.