Samenvattend overzicht van kansen en risico’s

Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied

Belangrijkste kansen

Belangrijkste risico’s

Beleidskeuze 4.1: Verbeteren balans tussen landgebruik en omgevingskwaliteiten

 • Kans op verbeteren kwaliteit bodem en ondergrond

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans op beperken kans en gevolgen van overstromingen vanuit de rivieren en de zee

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans op verminderen emissie van broeikasgassen

 • Kans op verbetering van de kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlakte- en grondwater

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename areaal natuurgebieden

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans voor verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kansen op behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed

 • Kansen op toename volume en kwaliteit drinkwater

 • Kans op toename aantal banen in sectoren

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op toename duurzaam beheer van het areaal buitengebied

 • Kans voor toename kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

 • Kans op toename areaal en kwaliteit van woningbouwlocaties

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatie

 • Risico voor biodiversiteit

 • Risico voor afname areaal natuurgebieden

 • Risico voor afname ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Risico voor milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Risico op vermindering areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Risico op afname aantal banen in sectoren

 • Risico op afname verdienvermogen in sectoren

 • Risico op afname kwaliteit van vestigingslocaties voor specifieke sectoren

Beleidskeuze 4.2: Biodiversiteit en natuurlijk kapitaal

 • Kans op toename verplaatsingen lopend of met de fiets en gezond gedrag

 • Kans op verbetering van de kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlakte- en grondwater

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename areaal natuurgebieden

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans voor verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans op verbetering kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatie

 

Beleidskeuze 4.3: Duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem

 • Kans op afname milieugezondheidsrisico

 • Kans op verminderen emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Kans op verbeteren kwaliteit bodem en ondergrond

 • Kans op voorkomen en beperken gevolgen van wateroverlast

 • Kans op vermindering intensiteit en periode van hitte en droogte

 • Kans op verbetering van de kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlakte- en grondwater

 • Kans voor biodiversiteit

 • Kans voor toename ruimtelijke samenhang van natuurgebieden

 • Kans voor verbeteren milieucondities ten behoeve van het duurzaam instandhouden van soorten en habitats

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kans op verbetering kwaliteit van de openbare ruimte

 • Kans op toename duurzaam beheer van het areaal buitengebied

 • Kans op toename verdienvermogen in sectoren

 • Kans op afname gebruik minerale en fossiele hulpbronnen

 • Kans op toename volume en kwaliteit drinkwater

 • Kans op perspectief op sluiten grondstofkringlopen

 • Kans op toename kennisontwikkeling en innovatie

 • Kans op toenemende garantie nationale veiligheid

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatiemogelijkheden

 • Risico op toename milieugezondheidsrisico

 • Risico op toename emissie en vastlegging van broeikasgassen

 • Risico op verslechtering kwaliteit en natuurlijk systeem van het oppervlakte- en grondwater

 • Risico op afname aantal banen in sectoren

 • Risico op afname verdienvermogen in sectoren

 • Risico op afnemende garantie nationale veiligheid

Beleidskeuze 4.4: Versterken en beschermen landschappelijke kwaliteiten

 • Kans voor vergroting areaal en kwaliteit van waardevolle landschappen

 • Kansen op behoud en ontwikkeling van archeologie, gebouwd erfgoed, cultuurlandschap en werelderfgoed.

 • Kans op toename aanwezigheid, kwaliteit en nabijheid van recreatie

-